1. Beskyttelse af data

 

Generel information

De følgende oplysninger giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger dette websted. Personlige data er alle data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse kan findes i vores databeskyttelseserklæring, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på denne hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandling på dette websted udføres af webstedets operatør. Du kan finde operatørens kontaktoplysninger i afsnittet "Oplysninger om den dataansvarlige" i denne privatlivspolitik.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data, når du giver dem til os. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det er primært tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på denne hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

Nogle af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden leveres uden fejl. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at modtage oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personlige data. Du har også ret til at anmode om korrektion eller sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet databeskyttelse.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjepartsudbydere

Når du besøger denne hjemmeside, kan din surfingadfærd blive evalueret statistisk. Det sker hovedsageligt med såkaldte analyseprogrammer.

Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer kan findes i den følgende privatlivspolitik.

 1. Hosting

Namecheap

Vi hoster vores hjemmeside hos Namecheap.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Det er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, og som garanterer, at udbyderen kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

 1. Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Beskyttelse af data

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovmæssige databeskyttelsesbestemmelser og denne privatlivspolitik.

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles der forskellige personlige data. Personlige data er data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål det sker.

Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel via internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan være udsat for sikkerhedssårbarheder. Fuldstændig beskyttelse af data mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Note om det ansvarlige organ

Den ansvarlige for databehandlingen på denne hjemmeside er

Tim Honnef

Leinwebergasse 5

45239 Essen

Tyskland

Telefon: +49 160 90361322

E-mail: kontakt@lesavoir.agency

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Varighed af opbevaring

Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne privatlivspolitik, forbliver dine personlige data hos os, indtil formålet med databehandlingen ikke længere gælder. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre lovligt tilladte grunde til at opbevare dine personlige data (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivning); i sidstnævnte tilfælde vil sletningen finde sted, når disse grunde ikke længere gælder.

Generel information om det juridiske grundlag for databehandling på denne hjemmeside

Hvis du har givet samtykke til databehandling, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. a i GDPR eller art. 9, stk. 2, lit. a i GDPR, for så vidt som særlige kategorier af data behandles i overensstemmelse med art. 9, stk. 1 i GDPR. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande udføres databehandlingen også på grundlag af art. 49, stk. 1, litra a, i GDPR. Hvis du har givet samtykke til lagring af cookies eller adgang til oplysninger i din slutenhed (f.eks. via enhedsfingeraftryk), udføres databehandlingen også på grundlag af § 25, stk. 1, i GDPR. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for at opfylde en kontrakt eller for at udføre foranstaltninger forud for en kontrakt, behandler vi dine data på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b i GDPR. Desuden behandler vi dine data, hvis det er nødvendigt for at opfylde en juridisk forpligtelse på grundlag af art. 6, stk. 1, litra c i GDPR. Databehandling kan også udføres på grundlag af vores legitime interesse i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR. Oplysninger om de relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde findes i de følgende afsnit i denne privatlivspolitik.

Bemærkninger om dataoverførsel til USA og andre tredjelande

Vi bruger bl.a. værktøjer fra virksomheder i USA eller andre tredjelande, som ikke er sikre i henhold til databeskyttelsesloven. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personlige data blive overført til disse tredjelande og behandlet der. Vi vil gerne påpege, at et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med det i EU, ikke kan garanteres i disse lande. For eksempel er amerikanske virksomheder forpligtet til at udlevere personoplysninger til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som registreret har mulighed for at gøre indsigelse mod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) kan behandle, analysere og permanent gemme dine data på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, du allerede har givet. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde og mod direkte markedsføring (art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERET PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONLIGE DATA AF GRUNDE, DER VEDRØRER DIN SÆRLIGE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE RETSGRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ, KAN FINDES I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL VI IKKE LÆNGERE BEHANDLE DE PÅGÆLDENDE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE TVINGENDE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER BEHANDLINGEN TJENER TIL FASTLÆGGELSE, UDØVELSE ELLER FORSVAR AF RETSKRAV (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 1, I GDPR).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ SÅDAN MARKEDSFØRING; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING I DET OMFANG, DET ER RELATERET TIL SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONLIGE DATA EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 2 I GDPR).

Ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, arbejdsplads eller stedet for den påståede overtrædelse. Retten til at indgive en klage berører ikke andre administrative eller retslige midler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

Information, sletning og korrektion

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis information om dine gemte personlige data, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og om nødvendigt ret til korrektion eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data. Du kan til enhver tid kontakte os for at gøre dette. Retten til begrænsning af behandling eksisterer i følgende tilfælde:

 • Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data, der er gemt af os, har vi generelt brug for tid til at kontrollere dette. Så længe undersøgelsen varer, har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personlige data begrænses.
 • Hvis behandlingen af dine personlige data var/er ulovlig, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
 • Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige data, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller hævde juridiske krav, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data i stedet for at slette dem.
 • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1 i GDPR, skal der foretages en afvejning mellem dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er afgjort, hvilke interesser der vejer tungest, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine persondata.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse oplysninger - bortset fra opbevaring - kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at fastslå, gøre gældende eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller i en medlemsstat.

 1. Dataindsamling på denne hjemmeside

Småkager

Vores internetsider bruger såkaldte "cookies". Cookies er små tekstfiler, som ikke beskadiger din enhed. De gemmes på din enhed enten midlertidigt i løbet af en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies). Sessionscookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du selv sletter dem, eller de automatisk slettes af din webbrowser.

I nogle tilfælde kan cookies fra tredjepartsvirksomheder også gemmes på din enhed, når du besøger vores hjemmeside (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsfirmaet (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse funktioner på hjemmesiden ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller vise reklamer.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces, for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til måling af webpublikummet) (nødvendige cookies), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, medmindre et andet retsgrundlag er angivet. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i lagring af nødvendige cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der er anmodet om samtykke til lagring af cookies og sammenlignelige genkendelsesteknologier, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af dette samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i individuelle tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

I det omfang cookies anvendes af tredjepartsfirmaer eller til analyseformål, vil vi informere dig separat om dette i forbindelse med denne databeskyttelseserklæring og om nødvendigt anmode om dit samtykke.

Samtykke med cookie-meddelelse og overholdelse

Vores hjemmeside bruger samtykketeknologien Cookie Notice & Compliance for GDPR til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies på din slutenhed eller til brug af visse teknologier og til at dokumentere dette i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne.

Cookie Notice & Compliance for GDPR er installeret lokalt på vores servere, så der etableres ingen forbindelse til tredjepartsservere. Cookie Notice & Compliance for GDPR gemmer en cookie i din browser for at kunne tildele de givne samtykker eller deres tilbagekaldelse til dig. Cookien forbliver aktiv i 1 måned. Ellers vil dine data blive gemt, indtil du beder os om at slette dem, selv sletter samtykkecookien, eller formålet med datalagringen ikke længere gælder. Obligatoriske lovbestemte opbevaringsforpligtelser forbliver upåvirket.

Cookie Notice & Compliance for GDPR bruges til at indhente de lovpligtige samtykker til brug af cookies. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra c, i GDPR.

Serverens logfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Disse er

 • Browsertype og browserversion
 • Anvendt styresystem
 • Henvisnings-URL
 • Værtsnavn på den computer, der har adgang
 • Tidspunkt for serveranmodningen
 • IP-adresse

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder.

Disse data indsamles på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted - serverlogfilerne skal registreres til dette formål.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du angiver der, blive gemt af os med det formål at behandle forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. b i GDPR, hvis din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de forespørgsler, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR), hvis dette er blevet anmodet om; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Vi opbevarer de data, du angiver i kontaktformularen, indtil du anmoder om sletning, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring, eller formålet med opbevaringen ikke længere er relevant (f.eks. efter opfyldelse af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

Forespørgsel via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din forespørgsel inklusive alle personlige data (navn, forespørgsel) blive gemt og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. b i GDPR, hvis din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de forespørgsler, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR), hvis dette er blevet anmodet om; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring, eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især lovbestemte opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

Kommunikation via WhatsApp

Til kommunikation med vores kunder og andre tredjeparter bruger vi bl.a. instant messaging-tjenesten WhatsApp. Udbyderen er WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Kommunikationen foregår via end-to-end-kryptering (peer-to-peer), hvilket forhindrer WhatsApp eller andre tredjeparter i at få adgang til kommunikationsindholdet. WhatsApp får dog adgang til metadata, der oprettes i løbet af kommunikationsprocessen (f.eks. afsender, modtager og tidspunkt). Vi vil også gerne påpege, at WhatsApp oplyser, at de deler personlige data om deres brugere med moderselskabet Facebook, som er baseret i USA. Yderligere oplysninger om databehandling kan findes i WhatsApp's privatlivspolitik på https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp bruges på grundlag af vores legitime interesse i at kommunikere så hurtigt og effektivt som muligt med kunder, interesserede parter og andre forretnings- og kontraktpartnere (art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR). Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, finder databehandlingen udelukkende sted på grundlag af samtykket; dette kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden.

Kommunikationsindholdet, der udveksles mellem og på WhatsApp, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette det, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter at din forespørgsel er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

Vi bruger WhatsApp i versionen "WhatsApp Business".

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder.

Typeform

Vi har integreret Typeform på denne hjemmeside. Udbyderen er TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Spanien (i det følgende benævnt Typeform).

Typeform gør det muligt for os at oprette onlineformularer og integrere dem på vores hjemmeside. De data, du indtaster i vores Typeform-formularer, gemmes på Typeforms servere, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til lagring, eller formålet med datalagringen ikke længere gælder (f.eks. efter at din forespørgsel er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder - forbliver upåvirkede.

Brugen af Typeform er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i, at onlineformularer fungerer. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Det er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, og som garanterer, at udbyderen kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

Google Formularer

Vi har integreret Google Forms på denne hjemmeside. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (i det følgende benævnt Google).

Google Forms gør det muligt for os at oprette onlineformularer til at registrere beskeder, forespørgsler og andre input fra vores besøgende på en struktureret måde. Alle indtastninger, du foretager, behandles på Googles servere. Google Forms gemmer en cookie i din browser, som indeholder et unikt ID (NID-cookie). Denne cookie gemmer forskellige oplysninger som f.eks. dine sprogindstillinger.

Brugen af Google Forms er baseret på vores legitime interesse i at afgøre din anmodning på den mest brugervenlige måde (art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR). Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminalenhed (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Vi opbevarer de data, du angiver i formularen, indtil du anmoder om sletning, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring, eller formålet med opbevaringen ikke længere er relevant (f.eks. efter opfyldelse af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

Yderligere oplysninger kan findes i Googles privatlivspolitik på https://policies.google.com/.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Det er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, og som garanterer, at udbyderen kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

Brug af chatbots

Vi bruger chatbots til at kommunikere med dig. Chatbots er i stand til at svare på dine spørgsmål og andre input uden menneskelig hjælp. Ud over dit input analyserer chatbots andre data for at give passende svar (f.eks. navne, e-mailadresser og andre kontaktoplysninger, kundenumre og andre identifikatorer, ordrer og chathistorik). Din IP-adresse, logfiler, placeringsoplysninger og andre metadata kan også blive indsamlet via chatbotten. Disse data gemmes på chatbot-udbyderens servere.

Der kan oprettes brugerprofiler på grundlag af de indsamlede data. Dataene kan også bruges til at vise interessebaseret reklame, forudsat at de øvrige juridiske krav (især samtykke) er opfyldt. Til dette formål kan chatbots forbindes med analyse- og reklameværktøjer.

De indsamlede data kan også bruges til at forbedre vores chatbots og deres svaradfærd (maskinlæring).

De data, du har indtastet i forbindelse med kommunikationen, forbliver hos os eller chatbot-operatøren, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til lagring, eller formålet med datalagringen ikke længere gælder (f.eks. efter at din forespørgsel er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

Retsgrundlaget for brugen af chatbots er art. 6, stk. 1, lit. b i GDPR, for så vidt chatbotten bruges til at indlede en kontrakt eller i forbindelse med kontraktopfyldelse. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. I alle andre tilfælde er brugen baseret på vores legitime interesse i en så effektiv kundekommunikation som muligt (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR).

Registrering på denne hjemmeside

Du kan registrere dig på dette websted for at kunne bruge yderligere funktioner på webstedet. Vi vil kun bruge de data, du indtaster, med det formål at bruge det respektive tilbud eller den service, du har registreret dig for. De obligatoriske oplysninger, der anmodes om under registreringen, skal gives fuldt ud. I modsat fald afviser vi din registrering.

I tilfælde af vigtige ændringer, f.eks. i tilbuddets omfang eller teknisk nødvendige ændringer, vil vi bruge den e-mailadresse, der er angivet under registreringen, til at informere dig på denne måde.

De data, der indtastes under registreringen, behandles med det formål at gennemføre det brugerforhold, der er etableret ved registreringen, og om nødvendigt for at indlede yderligere kontrakter (art. 6, stk. 1, litra b GDPR).

De data, der indsamles under registreringen, gemmes af os, så længe du er registreret på dette websted, og slettes derefter. Lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirket.

Registrering hos Google

I stedet for at registrere dig direkte på denne hjemmeside, kan du registrere dig hos Google. Udbyderen af denne tjeneste er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at registrere dig hos Google skal du blot indtaste dit Google-navn og din adgangskode. Google vil identificere dig og bekræfte din identitet på vores hjemmeside.

Når du logger ind med Google, kan vi muligvis bruge visse oplysninger på din konto til at udfylde din profil hos os. Du kan bestemme, om og hvilke oplysninger dette er, som en del af dine Google-sikkerhedsindstillinger, som du kan finde her: https://myaccount.google.com/security og https://myaccount.google.com/permissions.

Databehandlingen i forbindelse med Google-registrering er baseret på vores legitime interesse i at gøre registreringsprocessen så enkel som muligt for vores brugere (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR). Da brugen af registreringsfunktionen er frivillig, og brugerne selv kan bestemme de respektive adgangsmuligheder, er der ingen modstridende overordnede rettigheder for de registrerede.

Registrering med Facebook Connect

I stedet for at registrere dig direkte på denne hjemmeside, kan du registrere dig med Facebook Connect. Udbyderen af denne tjeneste er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebook overføres de indsamlede data dog også til USA og andre tredjelande.

Hvis du beslutter dig for at registrere dig med Facebook Connect og klikker på knappen "Login with Facebook"/"Connect with Facebook", vil du automatisk blive omdirigeret til Facebook-platformen. Der kan du logge ind med dine brugerdata. Dette vil forbinde din Facebook-profil med dette websted eller vores tjenester. Dette link giver os adgang til dine data, der er gemt på Facebook. Disse er frem for alt

 • Facebook-navn
 • Facebook-profil og coverbillede
 • Forsidebillede på Facebook
 • E-mail-adresse gemt hos Facebook
 • Facebook-ID
 • Facebook-vennelister
 • Facebook-likes ("synes godt om"-oplysninger)
 • Fødselsdag
 • Køn
 • Land
 • Sprog

Disse data bruges til at oprette, levere og personliggøre din konto.

Registreringen med Facebook Connect og den tilhørende databehandling er baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden.

For så vidt som personoplysninger indsamles på vores hjemmeside ved hjælp af det her beskrevne værktøj og videresendes til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (art. 26 GDPR). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamlingen af dataene og deres overførsel til Facebook. Den behandling, der udføres af Facebook efter videresendelsen, er ikke en del af det fælles ansvar. De forpligtelser, der påhviler os i fællesskab, er beskrevet i en aftale om fælles behandling. Du kan finde ordlyden af aftalen på https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at give oplysninger om databeskyttelse, når du bruger Facebook-værktøjet, og for sikker implementering af værktøjet på vores hjemmeside i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden i Facebook-produkter. Du kan gøre registreredes rettigheder (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende de data, der behandles af Facebook, gældende direkte over for Facebook. Hvis du gør dine rettigheder som registreret gældende over for os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381 og https://www.facebook.com/policy.php.

Yderligere oplysninger kan findes i Facebooks brugsbetingelser og Facebooks privatlivspolitik. Disse kan findes på: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ og https://de-de.facebook.com/legal/terms/.

Kommentarfunktion på denne hjemmeside

For kommentarfunktionen på denne side gemmes der ud over din kommentar også oplysninger om tidspunktet for oprettelsen af kommentaren, din e-mailadresse og, hvis du ikke skriver anonymt, det brugernavn, du har valgt.

Lagring af IP-adressen

Vores kommentarfunktion gemmer IP-adresserne på de brugere, der skriver kommentarer. Da vi ikke kontrollerer kommentarer på dette websted, før de aktiveres, har vi brug for disse data for at kunne gribe ind over for forfatteren i tilfælde af lovovertrædelser såsom fornærmelser eller propaganda.

Abonner på kommentarer

Som bruger af webstedet kan du abonnere på kommentarer efter at have registreret dig. Du vil modtage en bekræftelsesmail for at kontrollere, om du er ejer af den angivne e-mailadresse. Du kan til enhver tid afmelde denne funktion via et link i info-mails. I dette tilfælde slettes de data, der er indtastet, når du abonnerer på kommentarer; men hvis du har overført disse data til os til andre formål og andre steder (f.eks. abonnement på nyhedsbrev), forbliver disse data hos os.

Varighed af lagring af kommentarer

Kommentarerne og de tilhørende data gemmes og forbliver på dette websted, indtil det kommenterede indhold er blevet slettet fuldstændigt, eller kommentarerne skal slettes af juridiske årsager (f.eks. stødende kommentarer).

Juridisk grundlag

Kommentarerne gemmes på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Alt, hvad du skal gøre, er at sende os en uformel e-mail. Lovligheden af den databehandling, der allerede har fundet sted, forbliver upåvirket af annulleringen.

ProvenExpert

Vi har integreret rating-segler fra ProvenExpert på denne hjemmeside. Udbyderen er Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlin, https://www.provenexpert.com.

ProvenExpert-seglet gør det muligt for os at vise kundeanmeldelser, der er indsendt til ProvenExpert om vores virksomhed, på vores hjemmeside i et segl. Når du besøger vores hjemmeside, oprettes der en forbindelse til ProvenExpert, så ProvenExpert kan genkende, at du har besøgt vores hjemmeside. ProvenExpert registrerer også dine sprogindstillinger for at kunne vise seglet på det valgte nationale sprog.

Brugen af ProvenExpert er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at præsentere kundeanmeldelser på en måde, der er så forståelig som muligt. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR og § 25, stk. 1, i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

 1. Sociale medier

Facebook-plugins (Like & Share-knap)

Plugins fra det sociale netværk Facebook er integreret på denne hjemmeside. Udbyderen af denne tjeneste er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebook overføres de indsamlede data dog også til USA og andre tredjelande.

Du kan genkende Facebook-plugins på Facebook-logoet eller "Like"-knappen på denne hjemmeside. Du kan finde en oversigt over Facebook-plugins her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Når du besøger denne hjemmeside, oprettes der en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren via plugin'et. Facebook modtager oplysninger om, at du har besøgt denne hjemmeside med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook-knappen "Synes godt om", mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du linke indholdet på denne hjemmeside til din Facebook-profil. Dette gør det muligt for Facebook at forbinde dit besøg på denne hjemmeside med din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Facebooks brug af dem. Yderligere oplysninger om dette kan findes i Facebooks privatlivspolitik på https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal kunne forbinde dit besøg på denne hjemmeside med din Facebook-brugerkonto, bedes du logge ud af din Facebook-brugerkonto.

Facebook-plugins anvendes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den bredest mulige synlighed i sociale medier. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

For så vidt som personoplysninger indsamles på vores hjemmeside ved hjælp af det her beskrevne værktøj og videresendes til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (art. 26 GDPR). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamlingen af dataene og deres overførsel til Facebook. Den behandling, der udføres af Facebook efter videresendelsen, er ikke en del af det fælles ansvar. De forpligtelser, der påhviler os i fællesskab, er beskrevet i en aftale om fælles behandling. Du kan finde ordlyden af aftalen på https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at give oplysninger om databeskyttelse, når du bruger Facebook-værktøjet, og for sikker implementering af værktøjet på vores hjemmeside i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden i Facebook-produkter. Du kan gøre registreredes rettigheder (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende de data, der behandles af Facebook, gældende direkte over for Facebook. Hvis du gør dine rettigheder som registreret gældende over for os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381 og https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter-plugin

Funktioner fra Twitter-tjenesten er integreret på denne hjemmeside. Disse funktioner udbydes af Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland. Ved at bruge Twitter og funktionen "Re-Tweet" bliver de hjemmesider, du besøger, knyttet til din Twitter-konto og gjort kendt for andre brugere. I den forbindelse overføres der også data til Twitter. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Twitters brug af dem. Yderligere oplysninger om dette kan findes i Twitters privatlivspolitik på https://twitter.com/de/privacy.

Twitter-pluginet bruges på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den bredest mulige synlighed på de sociale medier. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket inkluderer lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Du kan ændre dine databeskyttelsesindstillinger på Twitter i kontoindstillingerne under https://twitter.com/account/settings forandring.

Instagram-plugin

Funktionerne i Instagram-tjenesten er integreret på denne hjemmeside. Disse funktioner tilbydes af Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du linke indholdet på denne hjemmeside til din Instagram-profil ved at klikke på Instagram-knappen. Dette gør det muligt for Instagram at forbinde dit besøg på denne hjemmeside med din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller deres anvendelse af Instagram.

Dataene gemmes og analyseres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at maksimere synligheden på de sociale medier. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

I det omfang personoplysninger indsamles på vores hjemmeside ved hjælp af det her beskrevne værktøj og videresendes til Facebook eller Instagram, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (art. 26 GDPR). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamlingen af dataene og deres overførsel til Facebook eller Instagram. Den behandling, der udføres af Facebook eller Instagram efter videresendelsen, er ikke en del af det fælles ansvar. De fælles forpligtelser, der påhviler os, er beskrevet i en fælles behandlingsaftale. Du kan finde ordlyden af aftalen på https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at give oplysninger om databeskyttelse, når du bruger Facebook- eller Instagram-værktøjet, og for sikker implementering af værktøjet på vores hjemmeside i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden i Facebook- og Instagram-produkter. Du kan gøre registreredes rettigheder (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende de data, der behandles af Facebook eller Instagram, gældende direkte over for Facebook. Hvis du gør dine rettigheder som registreret gældende over for os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://help.instagram.com/519522125107875 og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Yderligere oplysninger om dette kan findes i Instagrams privatlivspolitik: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr-plugin

Denne hjemmeside bruger knapper fra Tumblr-tjenesten. Udbyderen er Tumblr, Inc, 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Disse knapper giver dig mulighed for at dele et indlæg eller en side på Tumblr eller følge udbyderen på Tumblr. Når du besøger en af vores hjemmesider med en Tumblr-knap, opretter browseren en direkte forbindelse til Tumblrs servere. Vi har ingen indflydelse på omfanget af de data, som Tumblr indsamler og overfører ved hjælp af dette plugin. I henhold til den aktuelle status overføres brugerens IP-adresse og URL'en til den respektive hjemmeside.

Dataene gemmes og analyseres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at maksimere synligheden på de sociale medier. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger om dette kan findes i Tumblrs privatlivspolitik på: https://www.tumblr.com/privacy/de.

LinkedIn-plugin

Denne hjemmeside bruger funktioner fra LinkedIn-netværket. Udbyderen er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Hver gang du åbner en side på dette websted, der indeholder LinkedIn-funktioner, oprettes der en forbindelse til LinkedIns servere. LinkedIn bliver informeret om, at du har besøgt denne hjemmeside med din IP-adresse. Hvis du klikker på LinkedIn-knappen "Anbefal" og er logget ind på din LinkedIn-konto, kan LinkedIn forbinde dit besøg på denne hjemmeside med dig og din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller deres anvendelse af LinkedIn.

LinkedIn-pluginet bruges på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den bredest mulige synlighed på de sociale medier. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Yderligere information om dette kan findes i LinkedIns privatlivspolitik på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING-plugin

Denne hjemmeside bruger funktioner fra XING-netværket. Udbyderen er New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

Hver gang en af vores sider med XING-funktioner åbnes, oprettes der en forbindelse til XING-servere. Så vidt vi ved, gemmes der ingen personlige data i denne proces. Især gemmes der ingen IP-adresser, og brugeradfærden evalueres ikke.

Dataene gemmes og analyseres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at maksimere synligheden på de sociale medier. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse og XING Share-knappen kan findes i XING's privatlivspolitik på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest-plugin

På denne hjemmeside bruger vi sociale plugins fra det sociale netværk Pinterest, som drives af Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Når du besøger en side, der indeholder et sådant plugin, opretter din browser en direkte forbindelse til Pinterest-serverne. Pluginet overfører logdata til Pinterest-serveren i USA. Disse logdata kan indeholde din IP-adresse, adressen på de besøgte hjemmesider, der også indeholder Pinterest-funktioner, browserens type og indstillinger, dato og klokkeslæt for anmodningen, din brug af Pinterest og cookies.

Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger om formålet, omfanget og den videre behandling og brug af dataene af Pinterest samt dine rettigheder og muligheder for at beskytte dit privatliv i denne henseende kan findes i Pinterests privatlivspolitik: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

 1. Analyseværktøjer og reklame

Google Tag Manager

Vi bruger Google Tag Manager. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager er et værktøj, der giver os mulighed for at integrere sporings- eller statistikværktøjer og andre teknologier på vores hjemmeside. Google Tag Manager selv opretter ingen brugerprofiler, gemmer ingen cookies og udfører ingen uafhængige analyser. Den bruges kun til at administrere og vise de værktøjer, der er integreret via den. Google Tag Manager registrerer dog din IP-adresse, som også kan blive overført til Googles moderselskab i USA.

Google Tag Manager anvendes på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i hurtig og ukompliceret integration og styring af forskellige værktøjer på sit websted. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Google Analytics

Dette websted bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gør det muligt for webstedsoperatøren at analysere adfærden hos besøgende på webstedet. Webstedsoperatøren modtager forskellige brugsdata, såsom sidevisninger, besøgets længde, anvendte operativsystemer og brugerens oprindelse. Disse data sammenfattes i et bruger-ID og tildeles den besøgende på websitets respektive slutenhed.

Vi kan også bruge Google Analytics til bl.a. at registrere dine mus- og scrollbevægelser og klik. Google Analytics bruger også forskellige modelleringsmetoder til at supplere de registrerede dataposter og bruger maskinlæringsteknologier til dataanalyse.

Google Analytics bruger teknologier, der gør det muligt at genkende brugeren med det formål at analysere brugeradfærd (f.eks. cookies eller enhedsfingeraftryk). De oplysninger, der indsamles af Google om brugen af denne hjemmeside, overføres generelt til en Google-server i USA og gemmes der.

Dette analyseværktøj anvendes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sit websted og sin annoncering. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser-plugin

Du kan forhindre Googles indsamling og behandling af dine data ved at downloade og installere det browser-plug-in, der findes på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata, i Googles privatlivspolitik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Googles signaler

Vi bruger Google-signaler. Når du besøger vores hjemmeside, registrerer Google Analytics bl.a. din placering, søgehistorik og YouTube-historik samt demografiske data (besøgsdata). Disse data kan bruges til personaliseret annoncering ved hjælp af Google Signal. Hvis du har en Google-konto, bliver besøgsdataene fra Google Signal knyttet til din Google-konto og brugt til personaliserede reklamemeddelelser. Dataene bruges også til at udarbejde anonymiserede statistikker om vores brugeres adfærd.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med Google og implementerer fuldt ud de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder, når vi bruger Google Analytics.

Google Analytics-måling af e-handel

Denne hjemmeside bruger funktionen "e-handelsmåling" i Google Analytics. Ved hjælp af e-handelsmåling kan webstedsoperatøren analysere købsadfærden hos besøgende på webstedet for at forbedre sine online marketingkampagner. Oplysninger som afgivne ordrer, gennemsnitlige ordreværdier, forsendelsesomkostninger og tiden fra visning til køb af et produkt registreres. Disse data kan sammenfattes af Google under et transaktions-ID, der er tildelt den respektive bruger eller deres enhed.

IONOS WebAnalytics

Dette websted bruger analysetjenesterne fra IONOS WebAnalytics (i det følgende: IONOS). Udbyderen er 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D - 56410 Montabaur. Som en del af analyserne med IONOS kan besøgstal og adfærd (f.eks. antal sidevisninger, varighed af et besøg på hjemmesiden, afvisningsprocent), besøgskilder (dvs. hvilken side den besøgende kommer fra), besøgslokationer og tekniske data (browser- og operativsystemversioner) analyseres. IONOS gemmer især følgende data til dette formål:

 • Referrer (tidligere besøgt hjemmeside)
 • anmodet om webside eller fil
 • Browsertype og browserversion
 • Anvendt styresystem
 • Anvendt enhedstype
 • Tidspunkt for adgang
 • IP-adresse i anonymiseret form (bruges kun til at bestemme, hvor der er adgang)

Ifølge IONOS er dataindsamlingen fuldstændig anonymiseret, så den ikke kan spores tilbage til individuelle personer. Cookies gemmes ikke af IONOS WebAnalytics.

Dataene gemmes og analyseres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den statistiske analyse af brugeradfærd for at optimere både sit websted og sin reklame. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger om dataindsamling og -behandling af IONOS WebAnalytics kan findes i IONOS' privatlivspolitik på følgende link:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Det er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, og som garanterer, at udbyderen kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

Google-annoncer

Hjemmesidens operatør bruger Google Ads. Google Ads er et online-reklameprogram fra Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads giver os mulighed for at vise annoncer i Googles søgemaskine eller på tredjepartswebsteder, når brugeren indtaster bestemte søgetermer i Google (søgeordsmålretning). Desuden kan der vises målrettede annoncer baseret på de brugerdata, der er tilgængelige hos Google (f.eks. lokaliseringsdata og interesser) (målgruppemålretning). Som webstedsoperatør kan vi evaluere disse data kvantitativt ved f.eks. at analysere, hvilke søgetermer der førte til visning af vores reklamer, og hvor mange reklamer der førte til tilsvarende klik.

Brugen af Google Ads er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at markedsføre sine produkter og tjenester så effektivt som muligt.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://policies.google.com/privacy/frameworks og https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Remarketing

Dette websted bruger funktionerne i Google Analytics Remarketing. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Remarketing analyserer din brugeradfærd på vores hjemmeside (f.eks. klik på bestemte produkter) for at klassificere dig i bestemte reklamemålgrupper og derefter vise passende reklamemeddelelser til dig, når du besøger andre online-tilbud (remarketing eller retargeting).

Desuden kan de reklamemålgrupper, der oprettes med Google Remarketing, forbindes med Googles cross-device-funktioner. På denne måde kan interessebaserede, personlige reklamemeddelelser, der er tilpasset dig afhængigt af din tidligere brug og surfingadfærd på en slutenhed (f.eks. mobiltelefon), også vises på en anden af dine slutenheder (f.eks. tablet eller pc).

Hvis du har en Google-konto, kan du gøre indsigelse mod personaliseret annoncering ved at klikke på følgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Brugen af Google Remarketing er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at markedsføre sine produkter så effektivt som muligt. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket inkluderer lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminalenhed (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger og databeskyttelsesbestemmelser kan findes i Googles privatlivspolitik på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Målgruppedannelse med kundetilpasning

Vi bruger bl.a. Google Remarketing kundematching til at oprette målgrupper. Her overfører vi visse kundedata (f.eks. e-mailadresser) fra vores kundelister til Google. Hvis de pågældende kunder er Google-brugere og er logget ind på deres Google-konto, får de vist passende reklamemeddelelser inden for Googles netværk (f.eks. på YouTube, Gmail eller i søgemaskinen).

Google-konverteringssporing

Denne hjemmeside bruger Google Conversion Tracking. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Ved hjælp af Google conversion tracking kan Google og vi genkende, om brugeren har udført bestemte handlinger. For eksempel kan vi analysere, hvilke knapper på vores hjemmeside der blev klikket på hvor ofte, og hvilke produkter der blev set eller købt særligt ofte. Disse oplysninger bruges til at oprette konverteringsstatistikker. Vi finder ud af det samlede antal brugere, der har klikket på vores annoncer, og hvilke handlinger de har foretaget. Vi modtager ingen oplysninger, som vi kan bruge til at identificere brugeren personligt. Google bruger selv cookies eller sammenlignelige genkendelsesteknologier til identifikationsformål.

Brugen af Google Conversion Tracking er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sit websted og sin annoncering. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om Google Conversion Tracking i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google DoubleClick

Dette websted bruger funktioner fra Google DoubleClick. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, (herefter "DoubleClick").

DoubleClick bruges til at vise dig interessebaserede annoncer i hele Googles reklamenetværk. Annoncerne kan ved hjælp af DoubleClick målrettes til den pågældende seers interesser. Vores annoncer kan f.eks. vises i Googles søgeresultater eller i reklamebannere, der er knyttet til DoubleClick.

For at kunne vise interessebaseret annoncering til brugerne, skal DoubleClick kunne genkende den respektive seer og tildele de besøgte hjemmesider, klik og andre oplysninger om brugeradfærd til dem. Til dette formål bruger DoubleClick cookies eller sammenlignelige genkendelsesteknologier (f.eks. device fingerprinting). De indsamlede oplysninger sammenfattes i en pseudonym brugerprofil for at kunne vise interessebaseret annoncering til den pågældende bruger.

Google DoubleClick anvendes i forbindelse med målrettede reklameforanstaltninger. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger om, hvordan du kan gøre indsigelse mod de annoncer, der vises af Google, kan findes på følgende links: https://policies.google.com/technologies/ads og https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook-pixel

Denne hjemmeside bruger Facebooks pixel til at måle konverteringer. Udbyderen af denne tjeneste er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebook overføres de indsamlede data dog også til USA og andre tredjelande.

Dette gør det muligt at spore adfærden hos besøgende på webstedet, efter at de er blevet omdirigeret til udbyderens websted ved at klikke på en Facebook-annonce. Dette gør det muligt at evaluere effektiviteten af Facebook-annoncer til statistiske og markedsundersøgelsesmæssige formål og optimere fremtidige reklameforanstaltninger.

De indsamlede data er anonyme for os som operatør af dette websted; vi kan ikke drage nogen konklusioner om brugerens identitet. Dataene gemmes og behandles dog af Facebook, så en forbindelse til den respektive brugerprofil er mulig, og Facebook kan bruge dataene til sine egne reklameformål, i overensstemmelse med Facebooks politik for brug af data kan bruge. Dette gør det muligt for Facebook at placere annoncer på Facebook-sider og uden for Facebook. Denne brug af data kan ikke påvirkes af os som webstedsoperatør.

Brugen af Facebook Pixel er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i effektive reklameforanstaltninger, herunder sociale medier. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket inkluderer lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminalenhed (f.eks. Device Fingerprinting) i betydningen TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

For så vidt som personoplysninger indsamles på vores hjemmeside ved hjælp af det her beskrevne værktøj og videresendes til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (art. 26 GDPR). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamlingen af dataene og deres overførsel til Facebook. Den behandling, der udføres af Facebook efter videresendelsen, er ikke en del af det fælles ansvar. De forpligtelser, der påhviler os i fællesskab, er beskrevet i en aftale om fælles behandling. Du kan finde ordlyden af aftalen på https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at give oplysninger om databeskyttelse, når du bruger Facebook-værktøjet, og for sikker implementering af værktøjet på vores hjemmeside i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden i Facebook-produkter. Du kan gøre registreredes rettigheder (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende de data, der behandles af Facebook, gældende direkte over for Facebook. Hvis du gør dine rettigheder som registreret gældende over for os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Du kan finde yderligere oplysninger om beskyttelse af dit privatliv i Facebooks privatlivspolitik: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan også bruge remarketingfunktionen "Custom Audiences" i sektionen for annonceindstillinger under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deaktivere den. Du skal være logget ind på Facebook for at gøre dette.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere brugsbaseret annoncering fra Facebook på hjemmesiden for European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn Insight Tag

Denne hjemmeside bruger LinkedIn Insight-tagget. Udbyderen af denne tjeneste er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Databehandling af LinkedIn Insight Tag

Ved hjælp af LinkedIn Insight Tag modtager vi oplysninger om de besøgende på vores hjemmeside. Hvis en besøgende er registreret hos LinkedIn, kan vi bl.a. analysere de vigtigste faglige data (f.eks. karriereniveau, virksomhedsstørrelse, land, sted, branche og jobtitel) for vores besøgende og dermed bedre skræddersy vores hjemmeside til de respektive målgrupper. Vi kan også bruge LinkedIn Insight Tags til at måle, om besøgende på vores hjemmesider foretager et køb eller en anden handling (konverteringsmåling). Konverteringsmåling kan også udføres på tværs af enheder (f.eks. fra pc til tablet). LinkedIn Insight Tag tilbyder også en retargeting-funktion, som vi kan bruge til at vise målrettet reklame til besøgende på vores websted uden for webstedet, hvorved der ifølge LinkedIn ikke sker nogen identifikation af reklameadressaten.

LinkedIn indsamler også selv logfiler (URL, henvisnings-URL, IP-adresse, enheds- og browseregenskaber og tidspunkt for adgang). IP-adresserne forkortes eller (hvis de bruges til at nå LinkedIn-medlemmer på tværs af enheder) hashes (pseudonymiseres). De direkte identifikatorer for LinkedIn-medlemmer slettes af LinkedIn efter syv dage. De resterende pseudonymiserede data slettes derefter inden for 180 dage.

De data, der indsamles af LinkedIn, kan ikke henføres til bestemte personer af os som webstedsoperatør. LinkedIn gemmer de personlige data, der indsamles fra besøgende på hjemmesiden, på sine servere i USA og bruger dem til sine egne reklameformål. Detaljer kan findes i LinkedIns privatlivspolitik på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Juridisk grundlag

Brugen af LinkedIn Insight er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i effektive reklameforanstaltninger, herunder sociale medier. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR og § 25, stk. 1, i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa og https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Indsigelse mod brugen af LinkedIn Insight Tag

Gør indsigelse mod analyse af brugeradfærd og målrettet annoncering fra LinkedIn via følgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Desuden kan medlemmer af LinkedIn kontrollere brugen af deres personlige data til reklameformål i kontoindstillingerne. For at forhindre LinkedIn i at linke data indsamlet på vores hjemmeside til din LinkedIn-konto, skal du logge ud af din LinkedIn-konto, før du besøger vores hjemmeside.

Outbrain

Vi har integreret Outbrain på denne hjemmeside. Udbyderen er Outbrain Inc, 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA (herefter "Outbrain").

Når du besøger en hjemmeside, hvor Outbrain er integreret, opretter Outbrain en pseudonymiseret brugerprofil (bruger-ID), hvor det indhold, du har set eller læst, gemmes. Du kan derefter blive anbefalet yderligere interessebaseret indhold eller få vist reklamer på vores hjemmeside eller på andre hjemmesider, hvor Outbrain er integreret. Til dette formål gemmes og sammenfattes din enhedstype, IP-adresse, browsertype, besøgte hjemmesider og læste artikler, adgangstidspunkt og enheds-ID i dit bruger-ID.

Vi bruger også Outbrain-pixlen. Når du går ind på vores hjemmeside, kan vi bruge denne pixel til at afgøre, om du allerede har et Outbrain-bruger-id. Dette gør det muligt for annoncører fra Outbrain-reklamenetværket at måle effektiviteten af deres kampagner.

Outbrain anvendes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd med henblik på at optimere både sit websted og sin annoncering. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger kan findes i Outbrains privatlivspolitik på: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy.

Du finder også en liste over alle de cookies, Outbrain bruger, under følgende link: https://www.outbrain.com/privacy/cookies/.

Hvis du gerne vil se eller tilpasse din Outbrain-interesseprofil, skal du klikke på følgende link: https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

Pinterest-tag

Vi har integreret Pinterest-tags på denne hjemmeside. Udbyderen er Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Pinterest Tag bruges til at registrere visse handlinger, som du udfører på vores hjemmeside. Dataene kan derefter bruges til at vise dig interessebaseret reklame på vores hjemmeside eller på en anden side i Pinterest Tag-reklamenetværket.

Til dette formål registrerer Pinterest-tagget blandt andet et tag-ID, din placering og den henvisende URL. Desuden kan kampagnespecifikke data som ordreværdi, ordremængde, ordrenummer, kategori af købte varer og videovisninger registreres.

Pinterest Tag bruger teknologier, der muliggør genkendelse af brugeren på tværs af sider for at analysere brugeradfærd (f.eks. cookies eller enhedsfingeraftryk).

Pinterest-tagget bruges på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i de mest effektive markedsføringsforanstaltninger. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket inkluderer lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Pinterest er en global virksomhed, hvilket betyder, at data også kan blive overført til USA. Ifølge Pinterest er denne dataoverførsel baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan finde detaljer her: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Du kan finde flere oplysninger om Pinterest Tag her: https://help.pinterest.com/de/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Det er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, og som garanterer, at udbyderen kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

 1. Nyhedsbrev

Data til nyhedsbrev

Hvis du ønsker at modtage det nyhedsbrev, der tilbydes på hjemmesiden, har vi brug for en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at kontrollere, at du er ejer af den angivne e-mailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Der indsamles ikke yderligere data, eller kun på frivillig basis. Vi bruger de nyhedsbrevsudbydere, der er beskrevet nedenfor, til at behandle nyhedsbrevet.

MailChimp

Denne hjemmeside bruger MailChimp til at sende nyhedsbreve. Udbyderen er Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp er en tjeneste, der bl.a. kan bruges til at organisere og analysere udsendelse af nyhedsbreve. Hvis du indtaster data med henblik på at abonnere på nyhedsbrevet (f.eks. e-mailadresse), gemmes disse data på MailChimps servere i USA.

Ved hjælp af MailChimp kan vi analysere vores nyhedsbrevskampagner. Når du åbner en e-mail, der er sendt med MailChimp, opretter en fil i e-mailen (et såkaldt web beacon) forbindelse til MailChimps servere i USA. Dette gør det muligt at afgøre, om en nyhedsbrevsbesked er blevet åbnet, og hvilke links der eventuelt er blevet klikket på. Der indsamles også tekniske oplysninger (f.eks. tidspunkt for adgang, IP-adresse, browsertype og operativsystem). Disse oplysninger kan ikke henføres til den enkelte modtager af nyhedsbrevet. De bruges udelukkende til statistisk analyse af nyhedsbrevskampagner. Resultaterne af disse analyser kan bruges til bedre at tilpasse fremtidige nyhedsbreve til modtagernes interesser.

Hvis du ikke ønsker at blive analyseret af MailChimp, skal du afmelde dig nyhedsbrevet. Vi har et tilsvarende link til dette formål i hver nyhedsbrevsbesked.

Databehandlingen sker på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at afmelde dig nyhedsbrevet. Lovligheden af den databehandling, der allerede har fundet sted, forbliver upåvirket af annulleringen.

De data, du giver os med henblik på at abonnere på nyhedsbrevet, gemmes af os eller udbyderen af nyhedsbrevet, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet, og slettes fra nyhedsbrevets distributionsliste, når du afmelder dig nyhedsbrevet. Data gemt af os til andre formål forbliver upåvirket af dette.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ og https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Når du har afmeldt dig nyhedsbrevet, kan din e-mailadresse blive gemt af os eller nyhedsbrevsudbyderen på en sortliste, hvis det er nødvendigt for at forhindre fremtidige mails. Dataene fra den sorte liste vil kun blive brugt til dette formål og vil ikke blive flettet med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de juridiske krav ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR). Opbevaring i sortlisten er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse.

For mere information henvises til MailChimps privatlivspolitik på: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Det er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, og som garanterer, at udbyderen kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

 1. Plugins og værktøjer

YouTube med udvidet databeskyttelse

Denne hjemmeside indlejrer videoer fra YouTube. Operatøren af siderne er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger YouTube i udvidet databeskyttelsestilstand. Ifølge YouTube betyder denne tilstand, at YouTube ikke gemmer nogen oplysninger om besøgende på denne hjemmeside, før de ser videoen. Overførsel af data til YouTube-partnere er dog ikke nødvendigvis udelukket af den udvidede databeskyttelsestilstand. For eksempel opretter YouTube en forbindelse til Google DoubleClick-netværket, uanset om du ser en video.

Så snart du starter en YouTube-video på denne hjemmeside, oprettes der en forbindelse til YouTube-serverne. Dette fortæller YouTube-serveren, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at tildele din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Desuden kan YouTube gemme forskellige cookies på din slutenhed, når du starter en video, eller bruge sammenlignelige genkendelsesteknologier (f.eks. enhedsfingeraftryk). På denne måde kan YouTube indhente oplysninger om besøgende på dette websted. Disse oplysninger bruges bl.a. til at registrere videostatistikker, forbedre brugervenligheden og forhindre forsøg på svindel.

Efter starten af en YouTube-video kan der udløses yderligere databehandlingsprocesser, som vi ikke har indflydelse på.

Brugen af YouTube sker af hensyn til en tiltalende præsentation af vores onlinetilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket inkluderer lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminalenhed (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos YouTube kan findes i deres privatlivspolitik på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Denne hjemmeside bruger plugins fra videoportalen Vimeo. Udbyderen er Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Når du besøger en af vores sider med en Vimeo-video, oprettes der en forbindelse til Vimeo-serverne. Dette fortæller Vimeo-serveren, hvilke af vores sider du har besøgt. Vimeo får også din IP-adresse. Dette gælder også, hvis du ikke er logget ind på Vimeo eller ikke har en Vimeo-konto. De oplysninger, der indsamles af Vimeo, overføres til Vimeos server i USA.

Hvis du er logget ind på din Vimeo-konto, giver du Vimeo mulighed for at tildele din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din Vimeo-konto.

Vimeo bruger cookies eller sammenlignelige genkendelsesteknologier (f.eks. enhedsfingeraftryk) til at genkende besøgende på hjemmesiden.

Brugen af Vimeo sker af hensyn til en tiltalende præsentation af vores onlinetilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket inkluderer lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminalenhed (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførslen til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser og, ifølge Vimeo, på "legitime forretningsinteresser". Du kan finde detaljer her: https://vimeo.com/privacy.

Yderligere oplysninger om håndtering af brugerdata kan findes i Vimeos privatlivspolitik på: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Dette websted bruger såkaldte webfonts fra Google til standardiseret visning af skrifttyper. Når du åbner en side, indlæser din browser de nødvendige webfonts i din browsers cache for at vise tekster og skrifttyper korrekt.

Til dette formål skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Googles servere. Dette informerer Google om, at denne hjemmeside er blevet besøgt via din IP-adresse. Brugen af Google WebFonts er baseret på art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en ensartet præsentation af skrifttypen på sit websted. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Hvis din browser ikke understøtter webfonts, vil en standardfont blive brugt af din computer.

Yderligere information om Google Web Fonts kan findes på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome

Dette websted bruger Font Awesome til standardiseret visning af skrifttyper og symboler. Udbyderen er Fonticons, Inc, 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.

Når du åbner en side, indlæser din browser de nødvendige skrifttyper i din browsercache for at vise tekster, skrifttyper og symboler korrekt. Til dette formål skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Font Awesomes servere. Som et resultat bliver Font Awesome opmærksom på, at denne hjemmeside er blevet tilgået via din IP-adresse. Brugen af Font Awesome er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Vi har en legitim interesse i en ensartet præsentation af skrifttypen på vores hjemmeside. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Hvis din browser ikke understøtter Font Awesome, vil en standardskrifttype blive brugt af din computer.

Yderligere oplysninger om Font Awesome kan findes i Font Awesomes privatlivspolitik på: https://fontawesome.com/privacy.

MyFonts

Dette websted bruger såkaldte webfonte fra MyFonts Inc, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801 USA (i det følgende benævnt MyFonts) til ensartet visning af skrifttyper. Det er skrifttyper, der indlæses i din browser, når du går ind på vores hjemmeside, for at sikre en ensartet skrifttype ved visning af hjemmesiden.

Skrifttyperne installeres lokalt. Der sker ingen overførsel af personoplysninger til MyFonts. Skrifttyperne bruges på grundlag af vores legitime interesse i en ensartet præsentation af vores hjemmeside (art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR).

Google Maps

Dette websted bruger korttjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at kunne bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Hvis Google Maps er aktiveret, kan Google bruge Google Web Fonts med det formål at standardisere visningen af skrifttyper. Når du åbner Google Maps, indlæser din browser de nødvendige webfonts i din browsers cache for at vise tekster og skrifttyper korrekt.

Brugen af Google Maps sker med henblik på en tiltalende præsentation af vores onlinetilbud og for at gøre det nemt at finde de steder, vi har angivet på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ og https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Du kan finde flere oplysninger om håndteringen af brugerdata i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

OpenStreetMap

Vi bruger korttjenesten OpenStreetMap (OSM).

Vi integrerer kortmaterialet fra OpenStreetMap på serveren hos OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Storbritannien. Storbritannien betragtes som et sikkert tredjeland i henhold til databeskyttelsesloven. Det betyder, at Storbritannien har et databeskyttelsesniveau, der svarer til databeskyttelsesniveauet i Den Europæiske Union. Når du bruger OpenStreetMap-kortene, oprettes der en forbindelse til OpenStreetMap Foundations servere. Blandt andet kan din IP-adresse og andre oplysninger om din adfærd på denne hjemmeside blive videresendt til OSMF. Til dette formål kan OpenStreetMap gemme cookies i din browser eller bruge sammenlignelige genkendelsesteknologier.

Brugen af OpenStreetMap er af interesse for en tiltalende præsentation af vores onlinetilbud og for at gøre det nemt at finde de steder, vi har angivet på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket inkluderer lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminalenhed (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Google reCAPTCHA

Vi bruger "Google reCAPTCHA" (i det følgende benævnt "reCAPTCHA") på denne hjemmeside. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med reCAPTCHA er at kontrollere, om data er indtastet på denne hjemmeside (f.eks. i en kontaktformular) af et menneske eller af et automatiseret program. Til dette formål analyserer reCAPTCHA den besøgendes adfærd baseret på forskellige karakteristika. Denne analyse begynder automatisk, så snart den besøgende går ind på hjemmesiden. Til analysen evaluerer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresse, tid brugt på hjemmesiden af den besøgende på hjemmesiden eller musebevægelser foretaget af brugeren). De data, der indsamles under analysen, videresendes til Google.

reCAPTCHA-analyserne kører helt i baggrunden. Besøgende på hjemmesiden bliver ikke informeret om, at der foregår en analyse.

Dataene gemmes og analyseres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte sit websted mod misbrug af automatiseret spionage og SPAM. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

For mere information om Google reCAPTCHA henvises til Googles privatlivspolitik og Googles servicevilkår på følgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de og https://policies.google.com/terms?hl=de.

Wordfence

Vi har integreret Wordfence på denne hjemmeside. Udbyderen er Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (herefter "Wordfence").

Wordfence tjener til at beskytte vores hjemmeside mod uønsket adgang eller ondsindede cyberangreb. Til dette formål opretter vores hjemmeside en permanent forbindelse til Wordfence-serverne, så Wordfence kan sammenligne sine databaser med de adgange, der foretages på vores hjemmeside, og blokere dem om nødvendigt.

Brugen af Wordfence er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte sit websted så effektivt som muligt mod cyberangreb. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Det er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, og som garanterer, at udbyderen kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

iThemes Sikkerhed

Vi har integreret iThemes Security på denne hjemmeside. Udbyderen er iThemes Media LLC, 1720 South Kelly Avenue Edmond, OK 73013, USA (herefter "iThemes Security").

iThemes Security bruges til at beskytte vores hjemmeside mod uønsket adgang eller ondsindede cyberangreb. Til dette formål registrerer iThemes Security bl.a. din IP-adresse, tidspunktet og kilden til loginforsøg og logdata (f.eks. den anvendte browser). iThemes Security er installeret lokalt på vores servere.

iThemes Security overfører IP-adresser på tilbagevendende angribere til en central iThemes-database i USA (Network Brute Force Protection) for at forhindre sådanne angreb i fremtiden.

Brugen af iThemes Security er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte sit websted så effektivt som muligt mod cyberangreb. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Zendesk

Vi bruger CRM-systemet Zendesk til at behandle brugerhenvendelser. Udbyderen er Zendesk, Inc, 1019 Market Street i San Francisco, CA 94103 USA.

Vi bruger Zendesk til at behandle dine forespørgsler hurtigt og effektivt. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

Du kan kun sende forespørgsler ved at indtaste din e-mailadresse og uden at oplyse dit navn.

De meddelelser, der sendes til os, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, eller formålet med datalagringen ikke længere gælder (f.eks. efter at din forespørgsel er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

Zendesk har bindende virksomhedsregler (BCR), som er blevet godkendt af den irske databeskyttelsesmyndighed. Det er bindende virksomhedsregler, der legitimerer den interne overførsel af data til tredjelande uden for EU og EØS. Nærmere oplysninger kan findes her: https://www.zendesk.de/blog/update-privacy-shield-invalidation-european-court-justice/.

Hvis du ikke accepterer, at vi behandler din forespørgsel via Zendesk, kan du alternativt kommunikere med os via e-mail, telefon eller fax.

Yderligere oplysninger kan findes i Zendesks privatlivspolitik: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

Chatfunktioner fra Zendesk

Vores hjemmeside giver dig mulighed for at sende os beskeder via et chatvindue. Chatfunktionerne leveres af Zendesk. Hvis du bruger dette chatvindue, gemmer vi din IP-adresse ud over dine chatbeskeder. Det er ikke nødvendigt at indtaste dit navn til chatten.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Det er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, og som garanterer, at udbyderen kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

Zapier

Vi har integreret Zapier på denne hjemmeside. Udbyderen er Zapier Inc, Market St. #62411, San Francisco, CA 94104-5401, USA (i det følgende benævnt Zapier).

Zapier gør det muligt for os at linke forskellige funktioner, databaser og værktøjer til vores hjemmeside og synkronisere dem med hinanden. På den måde er det f.eks. muligt automatisk at vise indhold, som vi offentliggør på vores hjemmeside, på vores sociale mediekanaler eller eksportere indhold fra marketing- og analyseværktøjer. Afhængigt af funktionaliteten kan Zapier også indsamle forskellige personlige data.

Brugen af Zapier er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at integrere de anvendte værktøjer så effektivt som muligt. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://zapier.com/tos.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Det er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, og som garanterer, at udbyderen kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

 1. Online markedsføring og partnerprogrammer

Affiliate-programmer på denne hjemmeside

Webstedsoperatøren deltager i affiliate-partnerprogrammer. Hvis du klikker på en annonce på vores hjemmeside, der deltager i affiliate-programmet, og efterfølgende foretager en transaktion (f.eks. et køb), modtager vi et vederlag fra vores affiliate-partnere. Det kræver, at vores affiliate-partnere kan identificere dig og bekræfte, at du har fået adgang til det pågældende produkt via annoncen hos os og har gennemført den foruddefinerede transaktion. Vores affiliate-partnere bruger cookies eller sammenlignelige genkendelsesteknologier (f.eks. enhedsfingeraftryk) til dette formål.

Dataene gemmes og analyseres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den korrekte beregning af sin affiliate-aflønning. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket inkluderer lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Vi deltager i følgende affiliate-programmer:

AWIN

Operatøren af affiliate-netværket er AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin (i det følgende benævnt "AWIN"). Vi er sammen med AWIN og i givet fald med annoncøren ansvarlige for databehandlingen i forbindelse med affiliate-programmet. De forpligtelser, der påhviler os i fællesskab, er beskrevet i en fælles behandlingsaftale. I henhold til denne aftale kan du som registreret kontakte enhver af de dataansvarlige med dine bekymringer. Den dataansvarlige, der kontaktes først, vil svare på din henvendelse. Hver dataansvarlig vedligeholder uafhængigt databeskyttelsesoplysninger i overensstemmelse med artikel 13, 14 og 26 i GDPR og træffer de nødvendige foranstaltninger for at beskytte personoplysninger og overholde de andre GDPR-regler i deres virksomhed. Kontrakten om fælles behandling er tilgængelig i AWIN's GTC under følgende link: https://s3.amazonaws.com/docs.awin.com/Legal/Publisher+Terms/2020/DE+Publisher+Terms+GDPR+Annex.pdf.

 1. e-handel og betalingsudbydere

Behandling af data (kunde- og kontraktdata)

Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for etablering, indhold eller ændring af det juridiske forhold (beholdningsdata). Dette sker på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for en kontrakt. Vi indsamler, behandler og bruger kun personlige data om brugen af denne hjemmeside (brugsdata) i det omfang, det er nødvendigt for at muliggøre eller opkræve brugeren for brugen af tjenesten.

De indsamlede kundedata slettes, når ordren er gennemført, eller forretningsforholdet er ophørt. Lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirket.

Dataoverførsel ved indgåelse af en kontrakt for onlinebutikker, detailhandlere og forsendelse af varer

Hvis du bestiller varer hos os, videregiver vi dine personoplysninger til det transportfirma, der skal levere varen, og til den betalingstjenesteudbyder, der skal behandle betalingen. Der videregives kun de data, som den pågældende tjenesteudbyder har brug for til at udføre sin opgave. Retsgrundlaget for dette er art. 6, stk. 1, litra b i GDPR, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. Hvis du har givet dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, lit. a i GDPR, videregiver vi din e-mailadresse til det transportfirma, der har ansvaret for leveringen, så det kan informere dig via e-mail om forsendelsesstatus for din ordre; du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Dataoverførsel ved indgåelse af en kontrakt om tjenester og digitalt indhold

Vi overfører kun personlige data til tredjeparter, hvis det er nødvendigt i forbindelse med kontraktbehandling, f.eks. til det kreditinstitut, der er ansvarligt for at behandle betalinger.

Yderligere overførsel af data vil ikke finde sted eller vil kun finde sted, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til overførslen. Dine data vil ikke blive videregivet til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke, for eksempel til reklameformål.

Grundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for en kontrakt.

Kreditkontrol

I tilfælde af et køb på konto eller en anden betalingsmetode, hvor vi foretager forudbetalinger, kan vi foretage en kreditkontrol (scoring). Til dette formål overfører vi de data, du indtaster (f.eks. navn, adresse, alder eller bankoplysninger) til et kreditbureau. Sandsynligheden for en betalingsmisligholdelse bestemmes på baggrund af disse data. Hvis risikoen for manglende betaling er for høj, kan vi afvise den pågældende betalingstype.

Kreditkontrollen udføres på grundlag af kontraktopfyldelse (art. 6, stk. 1, litra b i GDPR) og for at undgå betalingsmisligholdelse (legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR). Hvis der er indhentet samtykke, udføres kreditkontrollen på grundlag af dette samtykke (art. 6, stk. 1, lit. GDPR); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Betalingstjenester

Vi integrerer betalingstjenester fra tredjepartsvirksomheder på vores hjemmeside. Når du foretager et køb hos os, behandles dine betalingsoplysninger (f.eks. navn, betalingsbeløb, kontooplysninger, kreditkortnummer) af betalingstjenesteudbyderen med henblik på betalingsbehandling. De respektive kontrakt- og databeskyttelsesbestemmelser for de respektive udbydere gælder for disse transaktioner. Betalingstjenesteudbyderne anvendes på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR (kontraktbehandling) og af hensyn til en smidig, bekvem og sikker betalingsproces (art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR). Såfremt der anmodes om dit samtykke til visse handlinger, er art. 6, stk. 1, lit. a i GDPR retsgrundlaget for databehandlingen; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes for fremtiden.

Vi bruger følgende betalingstjenester/betalingstjenesteudbydere på denne hjemmeside:

PayPal

Udbyderen af denne betalingstjeneste er PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt "PayPal").

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Detaljer kan findes i PayPals privatlivspolitik: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

Udbyderen af betalingstjenesten er Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Du kan finde Apples privatlivspolitik på https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Du kan finde Googles privatlivspolitik her: https://policies.google.com/privacy.

Stribet

Udbyderen for kunder inden for EU er Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (i det følgende benævnt "Stripe").

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://stripe.com/de/privacy og https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Detaljer kan findes i Stripes privatlivspolitik på følgende link: https://stripe.com/de/privacy.

Klarna

Udbyderen er Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (i det følgende benævnt "Klarna"). Klarna tilbyder forskellige betalingsmuligheder (f.eks. køb på afbetaling). Hvis du vælger at betale med Klarna (Klarnas kasseløsning), vil Klarna indsamle forskellige personoplysninger fra dig. Klarna bruger cookies til at optimere brugen af Klarna checkout-løsningen. Detaljer om brugen af Klarnas cookies kan findes på følgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Detaljer kan findes i Klarnas privatlivspolitik på følgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirekt

Udbyderen af denne betalingstjeneste er Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland (i det følgende benævnt "Paydirekt"). Når du foretager en betaling ved hjælp af Paydirekt, indsamler Paydirekt forskellige transaktionsdata og videresender dem til den bank, hvor du er registreret hos Paydirekt. Ud over de data, der er nødvendige for betalingen, kan Paydirekt indsamle yderligere data såsom leveringsadresse eller individuelle varer i indkøbskurven som en del af transaktionsbehandlingen. Paydirekt autentificerer derefter transaktionen ved hjælp af den autentificeringsprocedure, der er gemt hos banken til dette formål. Betalingsbeløbet overføres derefter fra din konto til vores konto. Hverken vi eller tredjeparter har adgang til dine kontooplysninger. For detaljer om betaling med Paydirekt henvises til Paydirekts vilkår og betingelser og privatlivspolitik på: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Øjeblikkelig bankoverførsel

Udbyderen af denne betalingstjeneste er Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (i det følgende benævnt "Sofort GmbH"). Ved hjælp af "Sofortüberweisung"-proceduren modtager vi en betalingsbekræftelse fra Sofort GmbH i realtid og kan straks begynde at opfylde vores forpligtelser. Hvis du har besluttet dig for betalingsmetoden "Sofortüberweisung", sender du PIN-koden og et gyldigt TAN til Sofort GmbH, så de kan logge ind på din netbankkonto. Efter login kontrollerer Sofort GmbH automatisk din kontosaldo og udfører overførslen til os ved hjælp af det TAN, du har sendt. Derefter sender Sofort GmbH os straks en transaktionsbekræftelse. Efter login kontrolleres din omsætning, kreditgrænsen for overtræksfaciliteten og eksistensen af andre konti og deres saldi også automatisk. Ud over PIN og TAN overføres også de betalingsdata, du har indtastet, og dine personlige data til Sofort GmbH. Dine personlige data omfatter dit for- og efternavn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, IP-adresse og alle andre data, der kræves til betalingsbehandling. Overførslen af disse data er nødvendig for at fastslå din identitet uden tvivl og for at forhindre forsøg på bedrageri. Detaljer om betaling med Sofortüberweisung kan findes i de følgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html og https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Pay

Udbyderen af denne betalingstjeneste er Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Detaljer om, hvordan dine data håndteres, kan findes i Amazon Pay's privatlivspolitik på følgende link: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

Mollie

Udbyderen af denne betalingstjeneste er Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Holland (i det følgende benævnt "Mollie"). Ved hjælp af Mollie kan vi integrere forskellige betalingsmetoder på vores hjemmeside. Detaljer kan findes i Mollies privatlivspolitik: https://www.mollie.com/de/privacy.

PayOne

Udbyderen af denne betalingstjeneste er PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main (i det følgende benævnt "PayOne"). Detaljer kan findes i PayOnes privatlivspolitik: https://www.payone.com/DE-de/datenschutz.

giropay

Udbyderen af denne betalingstjeneste er paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 - 16, 60313 Frankfurt am Main (i det følgende benævnt "giropay").

Detaljer kan findes i giropays privatlivspolitik: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Unzer

Udbyderen af denne betalingstjeneste er Unzer GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg (i det følgende benævnt "Unzer").

Detaljer kan findes i Unzers privatlivspolitik: https://www.unzer.com/de/datenschutz/.

CopeCart

Udbyderen af denne betalingstjeneste er CopeCart GmbH, Ufnaustraße 10, 10553 Berlin (i det følgende benævnt "CopeCart"). Nærmere oplysninger kan findes i CopeCarts privatlivspolitik: https://www.copecart.com/datenschutz/.

American Express

Udbyderen af denne betalingstjeneste er American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland (i det følgende benævnt "American Express").

American Express kan overføre data til sit moderselskab i USA. Dataoverførslen til USA er baseret på Binding Corporate Rules. Nærmere oplysninger kan findes her: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Yderligere oplysninger kan findes i American Express' privatlivspolitik: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Udbyderen af denne betalingstjeneste er Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgien (i det følgende benævnt "Mastercard").

Mastercard kan overføre data til sit moderselskab i USA. Dataoverførslen til USA er baseret på Mastercards Binding Corporate Rules. Nærmere oplysninger kan findes her: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html og https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Udbyderen af denne betalingstjeneste er Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Storbritannien (i det følgende benævnt "VISA").

Storbritannien betragtes som et sikkert tredjeland i henhold til databeskyttelsesloven. Det betyder, at Storbritannien har et databeskyttelsesniveau, der svarer til databeskyttelsesniveauet i Den Europæiske Union.

VISA kan overføre data til sit moderselskab i USA. Dataoverførslen til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Nærmere oplysninger kan findes her: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Yderligere oplysninger kan findes i VISA's privatlivspolitik: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

Digistore24

Nogle af vores produkter, tjenester og indhold tilbydes af Digistore24 som forhandler. Udbyder og kontraktpartner er Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Straße 32 i 31139 Hildesheim. Digistore24 GmbH angiver som dataansvarlig i sin egen privatlivspolitik, hvilke data Digistore24 gemmer og behandler, når der er adgang til dette websted. Yderligere oplysninger kan findes i Digistore24's privatlivspolitik: https://www.digistore24.com/dataschutz.

Digistore24 WordPress-plugin

WordPress-pluginet giver mulighed for at integrere forskellige Digistore24-tjenester på din egen hjemmeside, f.eks. den sociale bevisboble, generatoren til affiliate-reklamemateriale eller andre værktøjer.

Ved hver integration genindlæses ikke-personlige data fra Digistore24-serveren (f.eks. en Javascript-fil).

Under denne genindlæsning henter din webbrowser en webside fra Digistore24-serveren. Vores server har ingen indflydelse på, i hvilket omfang din webbrowser overfører data til Digistore24-serveren. Vores server overfører ikke selv nogen data til Digistore24-serveren i denne sammenhæng.

Digistore24 GmbH, som dataansvarlig, beskriver i sin egen privatlivspolitik, hvilke data Digistore24 gemmer og behandler, når der er adgang til denne hjemmeside. Du kan finde Digistore24's privatlivspolitik her: https://www.digistore24.com/dataschutz

Konverteringsværktøjer/indkøbskurv

Digistore24 giver mulighed for at integrere forskellige tjenester på din egen hjemmeside via HTML- og JavaScript-koder, f.eks. social proof-boblen eller Digistore24-indkøbskurven.

Ved hver integration genindlæses ikke-personlige data fra Digistore24-serveren (f.eks. en Javascript-fil).

Under denne genindlæsning henter din webbrowser en webside fra Digistore24-serveren. Vores server har ingen indflydelse på, i hvilket omfang din webbrowser overfører data til Digistore24-serveren. Vores server overfører ikke selv nogen data til Digistore24-serveren i denne sammenhæng.

Digistore24 GmbH, som dataansvarlig, beskriver i sin egen privatlivspolitik, hvilke data Digistore24 gemmer og behandler, når der er adgang til denne hjemmeside. Du kan finde Digistore24's privatlivspolitik her: https://www.digistore24.com/dataschutz

Kampagnelinks/links til indhold

På denne hjemmeside bruger vi forskellige links til tilbud fra Digistore24. Formålet med linkene er at henlede din opmærksomhed på produkter, der kan være af interesse for dig.

Nogle af disse links er links til domænet digistore24.com, som tilhører firmaet Digistore24 GmbH.

Hvis du klikker på et af linkene, kommer du ind på en hjemmeside på Digistore24's server.

Vores server overfører ingen data til Digistore24 i denne proces, men dataene overføres fra din webbrowser til Digistore24 - som ved hvert besøg på hjemmesiden. Vi har ingen indflydelse på, i hvilket omfang din webbrowser overfører data til Digistore24.

Se venligst Digistore24's privatlivspolitik for mere information om omfanget af Digistore24's brug af data fra besøg på hjemmesiden: https://www.digistore24.com/dataschutz

Generator til affiliate-reklamemateriale

Affiliate-reklamegeneratoren giver dig mulighed for at oprette reklamemateriale automatisk. Den har et inputfelt, hvor du kan indtaste dit Digistore24-ID. Det giver dig reklamemateriale, som du hurtigt og nemt kan bruge til at reklamere for produkter og tjenester.

Ud over ovenstående vil vi, afhængigt af dit input, kontrollere, om der findes et affiliate-partnerskab. For detaljer henvises til Digistore24's privatlivspolitik: https://www.digistore24.com/dataschutz

 1. Audio- og videokonferencer

Behandling af data

Vi bruger bl.a. onlinekonferenceværktøjer til at kommunikere med vores kunder. De enkelte værktøjer, vi bruger, er anført nedenfor. Hvis du kommunikerer med os via video- eller lydkonference via internettet, vil dine personlige data blive indsamlet og behandlet af os og udbyderen af det respektive konferenceværktøj.

Konferenceværktøjerne indsamler alle data, som du giver/indtaster for at bruge værktøjerne (e-mailadresse og/eller dit telefonnummer). Konferenceværktøjerne behandler også konferencens varighed, start og slut (tidspunkt) for deltagelse i konferencen, antallet af deltagere og andre "kontekstuelle oplysninger" i forbindelse med kommunikationsprocessen (metadata).

Desuden behandler udbyderen af værktøjet alle tekniske data, der er nødvendige for at håndtere onlinekommunikation. Dette omfatter især IP-adresser, MAC-adresser, enheds-ID'er, enhedstype, operativsystemtype og -version, klientversion, kameratype, mikrofon eller højttaler og forbindelsestype.

Hvis der udveksles, uploades eller på anden måde leveres indhold i værktøjet, gemmes det også på værktøjsudbyderens servere. Sådant indhold omfatter især cloud-optagelser, chat/instantbeskeder, telefonsvarer, uploadede fotos og videoer, filer, whiteboards og andre oplysninger, der deles under brug af tjenesten.

Bemærk venligst, at vi ikke har fuld kontrol over databehandlingen i de anvendte værktøjer. Vores muligheder bestemmes i vid udstrækning af den respektive udbyders virksomhedspolitik. Yderligere oplysninger om databehandling ved hjælp af konferenceværktøjerne kan findes i databeskyttelseserklæringerne for de anvendte værktøjer, som vi har listet under denne tekst.

Formål og retsgrundlag

Konferenceværktøjerne bruges til at kommunikere med potentielle eller eksisterende kontraktpartnere eller til at tilbyde visse tjenester til vores kunder (art. 6, stk. 1, litra b i GDPR). Desuden tjener brugen af værktøjerne til generel forenkling og fremskyndelse af kommunikationen med os eller vores virksomhed (legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR). Hvis der er anmodet om samtykke, anvendes de pågældende værktøjer på grundlag af dette samtykke; samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage med virkning for fremtiden.

Varighed af opbevaring

De data, der indsamles direkte af os via video- og konferenceværktøjerne, slettes fra vores systemer, så snart du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til lagring, eller formålet med datalagringen ikke længere gælder. Lagrede cookies forbliver på din slutenhed, indtil du sletter dem. Obligatoriske lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirket.

Vi har ingen indflydelse på opbevaringsperioden for dine data, som opbevares af operatørerne af konferenceværktøjerne til deres egne formål. For nærmere oplysninger bedes du kontakte operatørerne af konferenceværktøjerne direkte.

Brugte konferenceværktøjer

Vi bruger følgende konferenceværktøjer:

Zoom

Vi bruger Zoom. Udbyderen af denne tjeneste er Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Detaljer om databehandling kan findes i Zooms privatlivspolitik: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Det er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, og som garanterer, at udbyderen kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

ClickMeeting

Vi bruger ClickMeeting. Udbyderen er ClickMeeting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością med hjemsted på ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk, Polen, virksomhedsnummer (KRS): 0000604194, momsnummer (NIP): 5842747535. Detaljer om databehandling kan findes i ClickMeeting's privatlivspolitik: https://clickmeeting.com/de/legal.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Det er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, og som garanterer, at udbyderen kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

TeamViewer

Vi bruger TeamViewer. Udbyderen er TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen. Detaljer om databehandling kan findes i TeamViewer's privatlivspolitik: https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Det er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, og som garanterer, at udbyderen kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

Skype til virksomheder

Vi bruger Skype for Business. Udbyderen er Skype Communications SARL, 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Detaljer om databehandling kan findes i Skypes privatlivspolitik: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Det er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, og som garanterer, at udbyderen kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

GoToMeeting

Vi bruger GoToMeeting. Udbyderen er LogMeIn, Inc, 320 Summer Street Boston, MA 02210, USA. Detaljer om databehandling kan findes i GoToMeeting's privatlivspolitik: https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://logmeincdn.azureedge.net/legal/lmi-customer-dpa-2020v1-de.pdf.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Det er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, og som garanterer, at udbyderen kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

Microsoft Teams

Vi bruger Microsoft Teams. Udbyderen er Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Detaljer om databehandling kan findes i Microsoft Teams privatlivspolitik: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Det er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, og som garanterer, at udbyderen kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

Google Hangouts

Vi bruger Google Hangouts. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Detaljer om databehandling kan findes i Google Hangouts privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Det er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, og som garanterer, at udbyderen kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

Google Meet

Vi bruger Google Meet. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Detaljer om databehandling kan findes i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Det er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, og som garanterer, at udbyderen kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

Webex

Vi bruger Webex. Udbyderen af denne tjeneste er Webex Communications Deutschland GmbH, Hansaallee 249 c/o Cisco Systems GmbH, 40549 Düsseldorf, Tyskland.

Det kan ikke udelukkes, at de data, der behandles med WebEx, vil blive overført til tredjelande (f.eks. USA). Webex har Binding Corporate Rules (BCR), der er godkendt af hollandske, polske, spanske og andre relevante europæiske databeskyttelsesmyndigheder. Det er bindende virksomhedsregler, der legitimerer interne dataoverførsler til tredjelande uden for EU og EØS. Nærmere oplysninger kan findes her: https://www.cisco.com/c/de_de/about/trust-center/data-protection-and-privacy-policy.html og https://konferenzen.telekom.de/fileadmin/Redaktion/conference/cisco-webex/Webex_Compliance_Deutsch_V1.0.pdf.

Detaljer om databehandling kan findes i Webex' privatlivspolitik: https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Det er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, og som garanterer, at udbyderen kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

 1. Egne tjenester

Håndtering af ansøgerdata

Vi giver dig mulighed for at ansøge hos os (f.eks. via e-mail, post eller online ansøgningsformular). I det følgende informerer vi dig om omfanget af, formålet med og brugen af dine personlige data, der indsamles som en del af ansøgningsprocessen. Vi forsikrer dig om, at dine data vil blive indsamlet, behandlet og brugt i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og alle andre lovbestemmelser, og at dine data vil blive behandlet strengt fortroligt.

Omfang og formål med dataindsamling

Hvis du sender os en ansøgning, behandler vi dine tilknyttede personoplysninger (f.eks. kontakt- og kommunikationsdata, ansøgningsdokumenter, notater under samtaler osv.), for så vidt dette er nødvendigt for beslutningen om etablering af et ansættelsesforhold. Retsgrundlaget for dette er § 26 BDSG i henhold til tysk lov (indledning af et ansættelsesforhold), art. 6, stk. 1, litra b GDPR (generel kontraktindledning) og - hvis du har givet dit samtykke - art. 6, stk. 1, litra a GDPR. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Dine personlige data vil kun blive videregivet inden for vores virksomhed til personer, der er involveret i behandlingen af din ansøgning.

Hvis ansøgningen godkendes, gemmes de data, du har indsendt, i vores databehandlingssystemer på grundlag af § 26 BDSG og art. 6 stk. 1 lit. b GDPR med det formål at gennemføre ansættelsesforholdet.

Periode for opbevaring af data

Hvis vi ikke kan give dig et jobtilbud, du afviser et jobtilbud eller trækker din ansøgning tilbage, forbeholder vi os retten til at opbevare de data, du har indsendt, på grundlag af vores legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR) i op til 6 måneder fra afslutningen af ansøgningsprocessen (afvisning eller tilbagetrækning af ansøgningen). Derefter slettes dataene, og de fysiske ansøgningsdokumenter destrueres. Opbevaringen tjener især som bevis i tilfælde af en juridisk tvist. Hvis det er indlysende, at dataene er nødvendige efter udløbet af perioden på 6 måneder (f.eks. på grund af en forestående eller verserende retstvist), slettes dataene først, når formålet med yderligere opbevaring ikke længere er relevant.

Data kan også gemmes i længere tid, hvis du har givet dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR), eller hvis lovbestemte opbevaringsforpligtelser forhindrer sletning.

OneDrive

Vi har integreret OneDrive på denne hjemmeside. Udbyderen er Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (i det følgende benævnt "OneDrive").

OneDrive gør det muligt for os at inkludere et upload-område på vores hjemmeside, hvor du kan uploade indhold. Når du uploader indhold, gemmes det på OneDrive-serverne. Når du går ind på vores hjemmeside, oprettes der også en forbindelse til OneDrive, så OneDrive kan genkende, at du har besøgt vores hjemmeside.

Brugen af OneDrive er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i et pålideligt uploadområde på sit websted. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. a GDPR; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Det er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, og som garanterer, at udbyderen kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

Google Drev

Vi har integreret Google Drive på denne hjemmeside. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Drev giver os mulighed for at inkludere et upload-område på vores hjemmeside, hvor du kan uploade indhold. Når du uploader indhold, gemmes det på Google Drevs servere. Når du går ind på vores hjemmeside, oprettes der også en forbindelse til Google Drev, så Google Drev kan genkende, at du har besøgt vores hjemmeside.

Brugen af Google Drev er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i et pålideligt uploadområde på sit websted. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a i GDPR; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Det er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, og som garanterer, at udbyderen kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.