1. Gegevensbescherming

 

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt de contactgegevens van de beheerder in het gedeelte "Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking" van dit privacybeleid.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen hebt over gegevensbescherming.

Analysetools en tools van externe leveranciers

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in het volgende privacybeleid.

 1. Hosting

Namecheap

We hosten onze website bij Namecheap.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract (AVV) afgesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

 1. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) onderhevig kan zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

Tim Honnef

Leinwebergasse 5

45239 Essen

Duitsland

Telefoon: +49 160 90361322

E-mail: kontakt@lesavoir.agency

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Opslagduur

Tenzij een meer specifieke bewaartermijn is gespecificeerd in dit privacybeleid, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen op grond van belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR of Art. 9 para. 2 lit. a GDPR, voor zover bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Art. 9 para. 1 GDPR. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van Art. 49 para. 1 lit. a GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van artikel 25 (1) van de GDPR. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om een contract na te komen of om precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Verder verwerken wij uw gegevens indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Art. 6 para. 1 lit. c GDPR. Gegevensverwerking kan ook worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Informatie over de relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens naar deze derde landen worden overgedragen en daar worden verwerkt. We willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonlijke gegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens verwerken, analyseren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 GDPR)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F GDPR, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om te voldoen aan een contract, te laten overhandigen aan u of aan een derde partij in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

Informatie, verwijdering en correctie

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u verdere vragen hebt over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om dit te doen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen betwist, hebben we over het algemeen tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig was/is, kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beperken in plaats van te wissen.
 • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de uitoefening, verdediging of handhaving van juridische claims, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen in plaats van het wissen ervan.
 • Als je een bezwaar hebt ingediend in overeenstemming met Art. 21 (1) GDPR, moet er een afweging worden gemaakt tussen jouw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heb je het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

 1. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op je eindapparaat totdat je ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door je webbrowser.

In sommige gevallen kunnen er ook cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of reclame weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, tenzij een andere wettelijke basis is gespecificeerd. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming uitgevoerd (art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

Toestemming met cookiemelding & naleving

Onze website gebruikt de toestemmingstechnologie van Cookie Notice & Compliance voor GDPR om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de regelgeving voor gegevensbescherming.

Cookie Notice & Compliance for GDPR wordt lokaal op onze servers geïnstalleerd, zodat er geen verbinding met servers van derden tot stand wordt gebracht. Cookie Notice & Compliance for GDPR slaat een cookie op in je browser om de gegeven toestemmingen of het intrekken daarvan aan jou te kunnen toewijzen. De cookie blijft 1 maand actief. Voor de rest worden je gegevens opgeslagen totdat je ons vraagt om ze te verwijderen, je de toestemmingscookie zelf verwijdert of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Cookie Notice & Compliance voor GDPR wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 letter c GDPR.

Server logbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze zijn

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang krijgt
 • Tijd van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - de serverlogbestanden moeten voor dit doel worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien deze is aangevraagd; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier invult totdat u om verwijdering ervan verzoekt, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat aan uw verzoek is voldaan). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien deze is aangevraagd; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Communicatie via WhatsApp

Voor communicatie met onze klanten en andere derden gebruiken we onder andere de instantberichtendienst WhatsApp. De aanbieder is WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De communicatie vindt plaats via end-to-endencryptie (peer-to-peer), waardoor WhatsApp of andere derden geen toegang kunnen krijgen tot de communicatie-inhoud. WhatsApp krijgt echter toegang tot metadata die worden gecreëerd in de loop van het communicatieproces (bijv. afzender, ontvanger en tijd). We willen er ook op wijzen dat WhatsApp verklaart dat het de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers deelt met zijn moederbedrijf Facebook, dat is gevestigd in de VS. Meer informatie over gegevensverwerking is te vinden in het privacybeleid van WhatsApp op https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp wordt gebruikt op basis van ons legitieme belang om zo snel en effectief mogelijk te communiceren met klanten, geïnteresseerden en andere zakelijke en contractuele partners (art. 6 lid 1 lit. f GDPR). Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van de toestemming; deze kan te allen tijde worden ingetrokken met werking voor de toekomst.

De tussen en op WhatsApp uitgewisselde communicatie-inhoud blijft bij ons totdat je ons vraagt deze te verwijderen, je toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat je vraag is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

We gebruiken WhatsApp in de versie "WhatsApp Business".

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum.

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten met de bovengenoemde aanbieder.

Typeform

Wij hebben Typeform in deze website geïntegreerd. De provider is TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Spanje (hierna te noemen Typeform).

Typeform stelt ons in staat online formulieren te maken en deze in onze website te integreren. De gegevens die u invoert in onze Typeform-formulieren worden opgeslagen op de servers van Typeform totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw vraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Het gebruik van Typeform is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het functioneren van online formulieren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract (AVV) afgesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Google formulieren

We hebben Google Forms geïntegreerd op deze website. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna te noemen Google).

Met Google Forms kunnen we online formulieren maken om berichten, vragen en andere input van onze websitebezoekers op een gestructureerde manier vast te leggen. Alle invoer die u doet, wordt verwerkt op de servers van Google. Google Forms slaat een cookie op in uw browser met een unieke ID (NID cookie). Deze cookie slaat verschillende informatie op, zoals uw taalinstellingen.

Het gebruik van Google Forms is gebaseerd op ons legitieme belang om uw verzoek op een zo gebruiksvriendelijk mogelijke manier af te handelen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Als er een overeenkomstige toestemming is aangevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Wij bewaren de gegevens die u op het formulier invult totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de opslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat aan uw verzoek is voldaan). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract (AVV) afgesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Gebruik van chatbots

We gebruiken chatbots om met je te communiceren. Chatbots kunnen uw vragen en andere input beantwoorden zonder menselijke hulp. Naast uw input analyseren de chatbots andere gegevens om passende antwoorden te geven (bijv. namen, e-mailadressen en andere contactgegevens, klantnummers en andere identificatiegegevens, bestellingen en chathistories). Uw IP-adres, logbestanden, locatiegegevens en andere metadata kunnen ook worden verzameld via de chatbot. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van de chatbotprovider.

Op basis van de verzamelde gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om op interesses gebaseerde reclame weer te geven, op voorwaarde dat aan de andere wettelijke vereisten (in het bijzonder toestemming) wordt voldaan. Voor dit doel kunnen de chatbots worden gekoppeld aan analyse- en reclametools.

De verzamelde gegevens kunnen ook worden gebruikt om onze chatbots en hun reactiegedrag te verbeteren (machine learning).

De door u in de loop van de communicatie ingevoerde gegevens blijven bij ons of de chatbot-operator totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw vraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van chatbots is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, voor zover de chatbot wordt gebruikt om een contract te initiëren of in het kader van de nakoming van een contract. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. In alle andere gevallen is het gebruik gebaseerd op ons legitieme belang bij een zo effectief mogelijke communicatie met de klant (art. 6 lid 1 lit. f GDPR).

Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de door u ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen wij uw registratie weigeren.

In het geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke veranderingen, gebruiken we het e-mailadres dat je tijdens de registratie hebt opgegeven om je op deze manier te informeren.

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt voor het uitvoeren van de gebruikersrelatie die door de registratie tot stand is gekomen en, indien nodig, voor het initiëren van verdere contracten (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR).

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons bewaard zolang u op deze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Registratie bij Google

In plaats van u rechtstreeks op deze website te registreren, kunt u zich ook bij Google registreren. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om je bij Google te registreren, hoef je alleen je Google-naam en wachtwoord in te voeren. Google zal u identificeren en uw identiteit op onze website bevestigen.

Wanneer u zich aanmeldt bij Google, kunnen we bepaalde informatie in uw account gebruiken om uw profiel bij ons aan te vullen. U kunt beslissen of en welke informatie dit is als onderdeel van uw Google-beveiligingsinstellingen, die u hier kunt vinden: https://myaccount.google.com/security en https://myaccount.google.com/permissions.

De gegevensverwerking in verband met de Google-registratie is gebaseerd op ons legitieme belang om het registratieproces voor onze gebruikers zo eenvoudig mogelijk te maken (art. 6 lid 1 lit. f GDPR). Aangezien het gebruik van de registratiefunctie vrijwillig is en de gebruikers zelf kunnen beslissen over de respectieve toegangsopties, zijn er geen conflicterende doorslaggevende rechten van de betrokkenen.

Registratie met Facebook Connect

In plaats van je rechtstreeks op deze website te registreren, kun je je ook registreren via Facebook Connect. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Als je besluit om je te registreren met Facebook Connect en op de knop "Inloggen met Facebook"/"Verbinden met Facebook" klikt, word je automatisch doorgestuurd naar het Facebook-platform. Daar kunt u inloggen met uw gebruikersgegevens. Hierdoor wordt je Facebook-profiel gekoppeld aan deze website of onze diensten. Deze koppeling geeft ons toegang tot uw gegevens die zijn opgeslagen op Facebook. Dit zijn vooral

 • Facebook-naam
 • Facebook-profiel en omslagfoto
 • Facebook omslagfoto
 • E-mailadres opgeslagen bij Facebook
 • Facebook-ID
 • Facebook-vriendenlijsten
 • Facebook vindt ("Vind ik leuk" informatie)
 • Verjaardag
 • Geslacht
 • Land
 • Taal

Deze gegevens worden gebruikt om uw account in te stellen, aan te bieden en te personaliseren.

Registratie bij Facebook Connect en de bijbehorende gegevensverwerking zijn gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgegeven aan Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die gezamenlijk op ons rusten, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst vindt u op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten tegenover ons laat gelden, zijn wij verplicht om deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Meer informatie is te vinden in de gebruiksvoorwaarden van Facebook en het privacybeleid van Facebook. Deze zijn te vinden op: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ en https://de-de.facebook.com/legal/terms/.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze pagina wordt naast uw commentaar ook informatie over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem een bericht plaatst, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die commentaar plaatsen. Aangezien we reacties op deze website niet controleren voordat ze worden geactiveerd, hebben we deze gegevens nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in het geval van juridische overtredingen zoals beledigingen of propaganda.

Abonneren op opmerkingen

Als gebruiker van de site kunt u zich na registratie abonneren op reacties. U ontvangt een bevestigingsmail om te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor deze functie via een link in de infomails. In dit geval worden de gegevens die u hebt ingevoerd bij het abonneren op reacties verwijderd; als u deze gegevens echter voor andere doeleinden en elders aan ons hebt doorgegeven (bijv. abonnement op de nieuwsbrief), blijven deze gegevens bij ons.

Opslagduur van de opmerkingen

De commentaren en de bijbehorende gegevens worden opgeslagen en blijven op deze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de commentaren om juridische redenen moeten worden verwijderd (bijv. beledigende commentaren).

Wettelijke basis

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Je kunt je toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

BewezenExpert

We hebben beoordelingszegels van ProvenExpert op deze website geïntegreerd. De leverancier is Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlijn, https://www.provenexpert.com.

Het ProvenExpert-zegel stelt ons in staat om klantbeoordelingen die bij ProvenExpert zijn ingediend over ons bedrijf op onze website weer te geven in een zegel. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met ProvenExpert zodat ProvenExpert kan herkennen dat u onze website heeft bezocht. ProvenExpert registreert ook uw taalinstellingen om het keurmerk in de geselecteerde landstaal weer te geven.

ProvenExpert wordt gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het zo begrijpelijk mogelijk presenteren van klantbeoordelingen. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

 1. Sociale media

Facebook-plugins (Vind ik leuk- en deelknop)

Op deze website zijn plugins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Je herkent de Facebook plugins aan het Facebook logo of de "Vind ik leuk" knop op deze website. Een overzicht van de Facebook plugins vind je hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt er via de plugin een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook "Like"-knop klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

De Facebook plugins worden gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgegeven aan Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die gezamenlijk op ons rusten, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst vindt u op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten tegenover ons laat gelden, zijn wij verplicht om deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter-plugin

Op deze website zijn functies van de Twitter-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Hierbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op https://twitter.com/de/privacy.

De Twitter-plugin wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

U kunt uw instellingen voor gegevensbescherming op Twitter wijzigen in de accountinstellingen onder https://twitter.com/account/settings veranderen.

Instagram-plugin

Op deze website zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als je bent ingelogd op je Instagram-account, kun je de inhoud van deze website koppelen aan je Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het maximaliseren van de zichtbaarheid in sociale media. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijke verplichtingen die op ons rusten, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst vindt u op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook- en Instagram-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten als betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr-plugin

Deze website gebruikt knoppen van de Tumblr-service. De provider is Tumblr, Inc, 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, VS.

Met deze knoppen kunt u een bericht of pagina op Tumblr delen of de aanbieder op Tumblr volgen. Wanneer u een van onze websites met een Tumblr-knop bezoekt, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Tumblr. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Tumblr verzamelt en verzendt met behulp van deze plugin. Afhankelijk van de huidige status worden het IP-adres van de gebruiker en de URL van de betreffende website verzonden.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het maximaliseren van de zichtbaarheid in sociale media. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Tumblr op: https://www.tumblr.com/privacy/de.

LinkedIn-plugin

Deze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De provider is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer u een pagina op deze website opent die LinkedIn functies bevat, wordt er een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt ervan op de hoogte gebracht dat je deze website met je IP-adres hebt bezocht. Als je op de LinkedIn "Recommend" knop klikt en ingelogd bent op je LinkedIn account, kan LinkedIn je bezoek aan deze website met jou en je gebruikersaccount in verband brengen. We willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

De LinkedIn plugin wordt gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Meer informatie hierover kan gevonden worden in LinkedIn's privacybeleid op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING-plugin

Deze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. De provider is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van onze pagina's met XING-functies wordt geopend, wordt een verbinding met de XING-servers tot stand gebracht. Voor zover wij weten, worden hierbij geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Er worden met name geen IP-adressen opgeslagen en het gebruiksgedrag wordt niet geëvalueerd.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het maximaliseren van de zichtbaarheid in sociale media. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in het privacybeleid van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest plugin

Op deze website gebruiken we sociale plugins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Wanneer u een pagina bezoekt die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Pinterest. De plugin stuurt loggegevens naar de Pinterest server in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres bevatten, het adres van de bezochte websites die ook Pinterest functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, de datum en het tijdstip van het verzoek, uw gebruik van Pinterest en cookies.

Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten en mogelijkheden om uw privacy in dit verband te beschermen, vindt u in het privacybeleid van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

 1. Analysetools en reclame

Google Tag Manager

We gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën kunnen integreren op onze website. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt om de geïntegreerde tools te beheren en weer te geven. Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De websitebeheerder ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de websitebezoeker.

We kunnen Google Analytics ook gebruiken om onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken te registreren. Google Analytics gebruikt ook verschillende modelbenaderingen om de geregistreerde gegevensbestanden aan te vullen en maakt gebruik van technologieën voor machinaal leren voor gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Deze analysetool wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser-plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google-signalen

We gebruiken signalen van Google. Wanneer u onze website bezoekt, registreert Google Analytics onder andere uw locatie, zoekgeschiedenis en YouTube-geschiedenis en demografische gegevens (bezoekersgegevens). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor gepersonaliseerde reclame met behulp van Google Signal. Als je een Google-account hebt, worden de bezoekersgegevens van Google Signal gekoppeld aan je Google-account en gebruikt voor gepersonaliseerde reclameboodschappen. De gegevens worden ook gebruikt om geanonimiseerde statistieken samen te stellen over het gebruikersgedrag van onze gebruikers.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract met Google afgesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Google Analytics e-commerce meting

Deze website maakt gebruik van de functie "e-commerce measurement" van Google Analytics. Met behulp van e-commerce measurement kan de websitebeheerder het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om zijn online marketingcampagnes te verbeteren. Informatie zoals geplaatste bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd tussen het bekijken en het kopen van een product wordt geregistreerd. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID die is toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat.

IONOS WebAnalytics

Deze website maakt gebruik van de analytics-diensten van IONOS WebAnalytics (hierna: IONOS). De provider is 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D - 56410 Montabaur. Als onderdeel van de analyses met IONOS kunnen bezoekersaantallen en -gedrag (bijv. aantal bekeken pagina's, duur van een websitebezoek, bouncepercentages), bezoekersbronnen (d.w.z. van welke pagina de bezoeker afkomstig is), bezoekerslocaties en technische gegevens (browser- en besturingssysteemversies) worden geanalyseerd. Voor dit doel slaat IONOS met name de volgende gegevens op:

 • Referrer (eerder bezochte website)
 • opgevraagde webpagina of bestand
 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt apparaattype
 • Tijdstip van toegang
 • IP-adres in geanonimiseerde vorm (alleen gebruikt om de locatie van toegang te bepalen)

Volgens IONOS worden de verzamelde gegevens volledig geanonimiseerd, zodat ze niet tot individuele personen kunnen worden herleid. IONOS WebAnalytics slaat geen cookies op.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens door IONOS WebAnalytics is te vinden in het privacybeleid van IONOS op de volgende link:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract (AVV) afgesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Google-advertenties

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen we advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert in Google (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) (doelgroepgerichtheid). Als websitebeheerder kunnen we deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige kliks.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo effectief mogelijke marketing van zijn producten en diensten.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (bijv. klikken op bepaalde producten) om u in te delen in bepaalde reclamedoelgroepen en u vervolgens passende reclameboodschappen te tonen wanneer u andere online aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de advertentiedoelgroepen die zijn gemaakt met Google Remarketing worden gekoppeld aan de apparaatoverkoepelende functies van Google. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc).

Als je een Google-account hebt, kun je bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties door op de volgende link te klikken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van Google Remarketing is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo effectief mogelijke marketing van zijn producten. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie en de bepalingen voor gegevensbescherming zijn te vinden in het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Doelgroepvorming met klantmatching

We gebruiken onder andere Google Remarketing voor het matchen van klanten om doelgroepen te maken. Hierbij dragen we bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze klantenlijsten over aan Google. Als de klanten in kwestie Google-gebruikers zijn en ingelogd zijn op hun Google-account, krijgen ze passende reclameboodschappen te zien binnen het Google-netwerk (bijv. op YouTube, Gmail of in de zoekmachine).

Google conversietracering

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google conversion tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen we bijvoorbeeld analyseren op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten het vaakst zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. We komen te weten hoeveel gebruikers in totaal op onze advertenties hebben geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt zelf cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Het gebruik van Google Conversion Tracking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Je kunt meer informatie over Google Conversion Tracking vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google dubbelklik

Deze website maakt gebruik van functies van Google DoubleClick. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, (hierna "DoubleClick").

DoubleClick wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te tonen in het hele advertentienetwerk van Google. De advertenties kunnen met behulp van DoubleClick worden afgestemd op de interesses van de betreffende kijker. Onze advertenties kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven in de zoekresultaten van Google of in reclamebanners die zijn gekoppeld aan DoubleClick.

Om op interesses gebaseerde advertenties aan gebruikers te kunnen tonen, moet DoubleClick de betreffende kijker kunnen herkennen en de bezochte websites, kliks en andere informatie over gebruikersgedrag aan hen kunnen toewijzen. Voor dit doel gebruikt DoubleClick cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting). De verzamelde informatie wordt samengevat in een pseudoniem gebruikersprofiel om op interesses gebaseerde reclame aan de betreffende gebruiker te tonen.

Google DoubleClick wordt gebruikt in het belang van gerichte reclamemaatregelen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de advertenties die door Google worden weergegeven, vindt u op de volgende links: https://policies.google.com/technologies/ads en https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook-pixel

Deze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook om conversies te meten. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Hierdoor kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem; wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met de Beleid gegevensgebruik Facebook kunnen gebruiken. Dit stelt Facebook in staat om advertenties te plaatsen op Facebook-pagina's en buiten Facebook. Dit gebruik van de gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als beheerder van de site.

Facebook Pixel wordt gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgegeven aan Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die gezamenlijk op ons rusten, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst vindt u op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten tegenover ons laat gelden, zijn wij verplicht om deze aan Facebook door te geven.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Je kunt ook de remarketingfunctie "Custom Audiences" gebruiken in de advertentie-instellingen onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. Je moet zijn aangemeld bij Facebook om dit te kunnen doen.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn Inzicht Tag

Deze website maakt gebruik van de LinkedIn Insight tag. De aanbieder van deze dienst is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Gegevensverwerking door LinkedIn Insight Tag

Met behulp van de LinkedIn Insight Tag ontvangen we informatie over de bezoekers van onze website. Als een websitebezoeker geregistreerd is bij LinkedIn, kunnen we onder andere de belangrijkste professionele gegevens (bijv. carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, branche en functietitel) van onze websitebezoekers analyseren en zo onze site beter afstemmen op de respectievelijke doelgroepen. We kunnen LinkedIn Insight Tags ook gebruiken om te meten of bezoekers van onze websites een aankoop doen of een andere actie ondernemen (conversiemeting). Conversiemeting kan ook worden uitgevoerd op verschillende apparaten (bijv. van pc naar tablet). LinkedIn Insight Tag biedt ook een retargetingfunctie die we kunnen gebruiken om gerichte reclame weer te geven aan bezoekers van onze website buiten de website, waarbij volgens LinkedIn geen identificatie van de reclameadressaat plaatsvindt.

LinkedIn zelf verzamelt ook logbestanden (URL, referrer URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstip van toegang). De IP-adressen worden ingekort of (als ze gebruikt worden om LinkedIn-leden op verschillende apparaten te bereiken) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe identifiers van LinkedIn leden worden door LinkedIn na zeven dagen verwijderd. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen verwijderd.

De gegevens die door LinkedIn verzameld worden, kunnen door ons als websitebeheerder niet aan specifieke personen toegewezen worden. LinkedIn zal de verzamelde persoonsgegevens van websitebezoekers opslaan op zijn servers in de VS en ze gebruiken voor zijn eigen reclamedoeleinden. Meer informatie kan gevonden worden in het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Wettelijke basis

Het gebruik van LinkedIn Insight is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Bezwaar tegen het gebruik van LinkedIn Insight Tag

Bezwaar maken tegen de analyse van gebruikersgedrag en gerichte reclame door LinkedIn via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Bovendien kunnen leden van LinkedIn het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor advertentiedoeleinden regelen in de accountinstellingen. Om te voorkomen dat LinkedIn op onze website verzamelde gegevens aan uw LinkedIn account koppelt, moet u uitloggen uit uw LinkedIn account voordat u onze website bezoekt.

Outbrain

We hebben Outbrain in deze website geïntegreerd. De provider is Outbrain Inc, 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA (hierna "Outbrain").

Wanneer je een website bezoekt waarop Outbrain is geïntegreerd, creëert Outbrain een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel (user ID) waarin de inhoud die je hebt bekeken of gelezen wordt opgeslagen. Vervolgens kan je verdere op interesses gebaseerde inhoud worden aanbevolen of advertenties worden getoond op onze website of op andere websites waarop Outbrain is geïntegreerd. Voor dit doel worden je apparaattype, IP-adres, browsertype, bezochte websites en gelezen artikelen, tijdstip van toegang en apparaat-ID opgeslagen en samengevat in je gebruikers-ID.

We gebruiken ook de Outbrain pixel. Wanneer je onze website bezoekt, kunnen we deze pixel gebruiken om te bepalen of je al een Outbrain-gebruikers-ID hebt. Hierdoor kunnen adverteerders van het Outbrain advertentienetwerk de effectiviteit van hun campagnes meten.

Outbrain wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Outbrain: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy.

U vindt ook een lijst van alle cookies die Outbrain gebruikt onder de volgende link: https://www.outbrain.com/privacy/cookies/.

Als je je Outbrain interesseprofiel wilt bekijken of aanpassen, klik dan op de volgende link: https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

Pinterest tag

We hebben Pinterest-tags geïntegreerd op deze website. De aanbieder is Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Pinterest Tag wordt gebruikt om bepaalde acties vast te leggen die u op onze website uitvoert. De gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om u op interesses gebaseerde reclame te tonen op onze website of op een andere pagina van het Pinterest Tag reclamenetwerk.

Hiervoor registreert de Pinterest tag onder andere een tag ID, je locatie en de referrer URL. Bovendien kunnen campagnespecifieke gegevens zoals orderwaarde, orderaantal, ordernummer, categorie van gekochte items en videoweergaven worden vastgelegd.

Pinterest Tag maakt gebruik van technologieën die pagina-overschrijdende herkenning van de gebruiker mogelijk maken om gebruikersgedrag te analyseren (bijvoorbeeld cookies of apparaatfingerprinting).

De Pinterest tag wordt gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij zo effectief mogelijke marketingmaatregelen. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Pinterest is een wereldwijd bedrijf, wat betekent dat gegevens ook kunnen worden overgedragen naar de VS. Volgens Pinterest is deze gegevensoverdracht gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Je vindt de details hier: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Meer informatie over Pinterest Tag vind je hier: https://help.pinterest.com/de/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract (AVV) afgesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

 1. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen verdere gegevens verzameld, of alleen op vrijwillige basis. Voor het verwerken van de nieuwsbrief maken we gebruik van de hieronder beschreven dienstverleners voor nieuwsbrieven.

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is een dienst die onder andere kan worden gebruikt voor het organiseren en analyseren van het verzenden van nieuwsbrieven. Als u gegevens invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres), worden deze gegevens opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die is verzonden met MailChimp, maakt een bestand in de e-mail (bekend als een web beacon) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Dit maakt het mogelijk om te bepalen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke koppelingen eventueel is geklikt. Er wordt ook technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als u niet door MailChimp wilt worden geanalyseerd, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor plaatsen we een link in elk nieuwsbriefbericht.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u ons verstrekt om u aan te melden voor de nieuwsbrief worden door ons of door de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons worden opgeslagen voor andere doeleinden blijven hierdoor onaangetast.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ en https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefdienst worden opgeslagen in een zwarte lijst als dit nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract (AVV) afgesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

 1. Plugins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Op deze website staan video's van YouTube. De beheerder van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De overdracht van gegevens naar YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt bijvoorbeeld een verbinding met het DoubleClick-netwerk van Google, ongeacht of je een video bekijkt.

Zodra je een YouTube-video start op deze website, wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Hierdoor weet de YouTube-server welke van onze pagina's je hebt bezocht. Als je bent ingelogd in je YouTube-account, geef je YouTube de mogelijkheid om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies opslaan op je eindapparaat nadat je een video hebt gestart of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. vingerafdrukken van apparaten). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken bij te houden, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen.

Na het starten van een YouTube-video kunnen verdere gegevensverwerkingen worden uitgevoerd waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube is te vinden in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Deze website maakt gebruik van plugins van het videoportaal Vimeo. De provider is Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Wanneer je een van onze pagina's met een Vimeo-video bezoekt, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de Vimeo-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Vimeo verkrijgt ook je IP-adres. Dit geldt ook als je niet bent ingelogd op Vimeo of geen Vimeo-account hebt. De door Vimeo verzamelde informatie wordt naar de Vimeo server in de VS verzonden.

Als je bent ingelogd op je Vimeo-account, stel je Vimeo in staat om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je Vimeo-account.

Vimeo gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. apparaatvingerafdruk) om websitebezoekers te herkennen.

Het gebruik van Vimeo is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, op "legitieme zakelijke belangen". Details zijn hier te vinden: https://vimeo.com/privacy.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Google-lettertypen

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om teksten en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat deze website via jouw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google WebFonts is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de uniforme presentatie van het lettertype op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Als je browser geen webfonts ondersteunt, zal je computer een standaardlettertype gebruiken.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Ontzagwekkend

Deze site maakt gebruik van Font Awesome voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen en symbolen. De leverancier is Fonticons, Inc, 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, VS.

Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde lettertypen in uw browsercache om teksten, lettertypen en symbolen correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de Font Awesome servers. Hierdoor weet Font Awesome dat deze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Font Awesome is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. We hebben een legitiem belang bij de uniforme presentatie van het lettertype op onze website. Als een overeenkomstige toestemming is aangevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Als uw browser Font Awesome niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Meer informatie over Font Awesome is te vinden in het privacybeleid van Font Awesome op: https://fontawesome.com/privacy.

MyFonts

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van MyFonts Inc, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801 USA (hierna MyFonts genoemd) voor de uniforme weergave van lettertypen. Dit zijn lettertypen die in uw browser worden geladen wanneer u onze website bezoekt, om te zorgen voor een uniform lettertype bij het weergeven van de website.

De lettertypes worden lokaal geïnstalleerd. Er vindt geen overdracht van persoonlijke gegevens naar MyFonts plaats. De lettertypen worden gebruikt op basis van ons legitieme belang bij een uniforme presentatie van onze website (art. 6 lid 1 lit. f GDPR).

Google-kaarten

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig om je IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Web Fonts gebruiken om de weergave van lettertypen te standaardiseren. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om teksten en fonts correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die we op de website hebben aangegeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

OpenStreetMap

We gebruiken de kaartenservice OpenStreetMap (OSM).

We integreren het kaartmateriaal van OpenStreetMap op de server van de OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk wordt beschouwd als een veilig derde land onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat Groot-Brittannië een niveau van gegevensbescherming heeft dat overeenkomt met het niveau van gegevensbescherming in de Europese Unie. Wanneer u de OpenStreetMap-kaarten gebruikt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van de OpenStreetMap Foundation. Onder andere uw IP-adres en andere informatie over uw gedrag op deze website kunnen worden doorgestuurd naar de OSMF. Voor dit doel kan OpenStreetMap cookies in uw browser opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken.

Het gebruik van OpenStreetMap is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of gegevens op deze website (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd. Voor dit doel analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 lid 1 letter f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn website tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en SPAM. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatfingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Raadpleeg voor meer informatie over Google reCAPTCHA het Privacybeleid van Google en de Servicevoorwaarden van Google op de volgende koppelingen: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

Wordfence

We hebben Wordfence geïntegreerd op deze website. De provider is Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, VS (hierna "Wordfence").

Wordfence dient om onze website te beschermen tegen ongewenste toegang of kwaadaardige cyberaanvallen. Hiervoor maakt onze website een permanente verbinding met de servers van Wordfence zodat Wordfence zijn databases kan vergelijken met de toegangen op onze website en deze indien nodig kan blokkeren.

Het gebruik van Wordfence is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang om zijn website zo effectief mogelijk te beschermen tegen cyberaanvallen. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract (AVV) afgesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

iThemes Beveiliging

We hebben iThemes Security geïntegreerd op deze website. De provider is iThemes Media LLC, 1720 South Kelly Avenue Edmond, OK 73013, USA (hierna "iThemes Security").

iThemes Security wordt gebruikt om onze website te beschermen tegen ongewenste toegang of kwaadaardige cyberaanvallen. Voor dit doel registreert iThemes Security onder andere uw IP-adres, het tijdstip en de bron van inlogpogingen en loggegevens (bijvoorbeeld de gebruikte browser). iThemes Security wordt lokaal op onze servers geïnstalleerd.

iThemes Security stuurt IP-adressen van terugkerende aanvallers naar een centrale database van iThemes in de VS (Network Brute Force Protection) om dergelijke aanvallen in de toekomst te voorkomen.

Het gebruik van iThemes Security is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang om zijn website zo effectief mogelijk te beschermen tegen cyberaanvallen. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Zendesk

We gebruiken het CRM-systeem Zendesk om vragen van gebruikers te verwerken. De leverancier is Zendesk, Inc, 1019 Market Street in San Francisco, CA 94103 USA.

We gebruiken Zendesk om je vragen snel en efficiënt te verwerken. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Je kunt alleen vragen stellen door je e-mailadres in te vullen en je naam niet te noemen.

De berichten die naar ons worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons vraagt om ze te verwijderen of totdat het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw vraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Zendesk heeft Binding Corporate Rules (BCR) die zijn goedgekeurd door de Irish Data Protection Authority. Dit zijn bindende bedrijfsregels die de interne overdracht van gegevens naar derde landen buiten de EU en EER legitimeren. Details kun je hier vinden: https://www.zendesk.de/blog/update-privacy-shield-invalidation-european-court-justice/.

Als u er niet mee akkoord gaat dat wij uw vraag via Zendesk verwerken, kunt u ook per e-mail, telefoon of fax met ons communiceren.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Zendesk: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

Chatfuncties van Zendesk

Onze website biedt u de mogelijkheid om ons berichten te sturen via een chatvenster. De chatfuncties worden geleverd door Zendesk. Als u dit chatvenster gebruikt, slaan we naast uw chatberichten ook uw IP-adres op. Het is niet nodig om uw naam in te voeren voor de chat.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract (AVV) afgesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Zapier

We hebben Zapier geïntegreerd op deze website. De provider is Zapier Inc, Market St. #62411, San Francisco, CA 94104-5401, VS (hierna Zapier genoemd).

Met Zapier kunnen we verschillende functionaliteiten, databases en tools aan onze website koppelen en met elkaar synchroniseren. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om content die we op onze website publiceren automatisch weer te geven op onze social media-kanalen of om content uit marketing- en analysetools te exporteren. Afhankelijk van de functionaliteit kan Zapier ook verschillende persoonsgegevens verzamelen.

Zapier wordt gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo effectief mogelijke integratie van de gebruikte tools. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://zapier.com/tos.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract (AVV) afgesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

 1. Online marketing en partnerprogramma's

Affiliate programma's op deze website

De websitebeheerder neemt deel aan partnerprogramma's voor partners. Als u klikt op een advertentie op onze website die deelneemt aan het affiliateprogramma en vervolgens een transactie uitvoert (bijv. een aankoop), ontvangen wij een vergoeding van onze affiliatepartners. Hiervoor is het nodig dat onze partners u kunnen identificeren en kunnen verifiëren dat u via de bij ons geplaatste advertentie naar het desbetreffende product bent gegaan en de vooraf bepaalde transactie hebt uitgevoerd. Onze partners gebruiken hiervoor cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. vingerafdrukken van apparaten).

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de juiste berekening van de vergoeding van zijn affiliates. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

We nemen deel aan de volgende affiliate programma's:

AWIN

De exploitant van het affiliate netwerk is AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (hierna "AWIN"). Wij zijn samen met AWIN en, indien van toepassing, met de adverteerder verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met het affiliateprogramma. De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. Volgens deze overeenkomst kunt u als betrokkene met uw zorgen contact opnemen met elk van de verwerkingsverantwoordelijken. De verantwoordelijke voor de verwerking die als eerste contact opneemt, zal uw vraag beantwoorden. Elke verwerkingsverantwoordelijke houdt onafhankelijk informatie bij over gegevensbescherming in overeenstemming met art. 13, 14 en 26 GDPR en neemt de nodige maatregelen om persoonsgegevens te beschermen en om te voldoen aan de andere GDPR-voorschriften in hun bedrijf. Het contract over gezamenlijke verwerking is beschikbaar in de AVG van AWIN onder de volgende link: https://s3.amazonaws.com/docs.awin.com/Legal/Publisher+Terms/2020/DE+Publisher+Terms+GDPR+Annex.pdf.

 1. eCommerce en betalingsproviders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de juridische relatie (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. b GDPR, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om het gebruik van de dienst mogelijk te maken of in rekening te brengen aan de gebruiker.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor online winkels, detailhandelaars en verzending van goederen

Als u goederen bij ons bestelt, geven we uw persoonlijke gegevens door aan het transportbedrijf dat belast is met de levering en aan de betalingsdienstaanbieder die de opdracht heeft gekregen om de betaling te verwerken. Alleen de gegevens die de betreffende dienstverlener nodig heeft om zijn taak uit te voeren, worden doorgegeven. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Als je toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, geven we je e-mailadres door aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering, zodat zij je per e-mail kunnen informeren over de verzendstatus van je bestelling; je kunt je toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

We geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van contractverwerking, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor het verwerken van betalingen.

Verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of vindt alleen plaats als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de overdracht. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Kredietcontroles

In het geval van een aankoop op rekening of een andere betalingsmethode waarbij we vooruitbetalingen doen, kunnen we een kredietcontrole (scoring) uitvoeren. Hiervoor geven wij de door u ingevoerde gegevens (bijv. naam, adres, leeftijd of bankgegevens) door aan een kredietbureau. Op basis van deze gegevens wordt de kans op wanbetaling bepaald. Als het risico op wanbetaling te hoog is, kunnen we het betreffende type betaling weigeren.

De kredietcontrole wordt uitgevoerd op basis van de naleving van het contract (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR) en om wanbetaling te voorkomen (gerechtvaardigd belang op grond van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Als er toestemming is verkregen, wordt de kredietcontrole uitgevoerd op basis van deze toestemming (Art. 6 para. 1 lit. GDPR); toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Betalingsdiensten

We integreren betaaldiensten van externe bedrijven op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de betalingsdienstaanbieder ten behoeve van de betalingsverwerking. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders van toepassing. De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op basis van art. 6 par. 1 lit. b GDPR (contractverwerking) en in het belang van een soepel, gemakkelijk en veilig betalingsproces (art. 6 par. 1 lit. f GDPR). Voor zover uw toestemming wordt gevraagd voor bepaalde handelingen, is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR de wettelijke basis voor gegevensverwerking; toestemming kan op elk moment voor de toekomst worden ingetrokken.

We gebruiken de volgende betalingsdiensten / betalingsdienstaanbieders op deze website:

PayPal

De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna te noemen "PayPal").

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple betalen

De aanbieder van de betalingsdienst is Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, Verenigde Staten. Je kunt het privacybeleid van Apple vinden op https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Betalen

De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Het privacybeleid van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy.

Streep

De provider voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna te noemen "Stripe").

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy en https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Stripe op de volgende link: https://stripe.com/de/privacy.

Klarna

De aanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna te noemen "Klarna"). Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bijvoorbeeld aankoop op afbetaling). Als u ervoor kiest om met Klarna te betalen (Klarna checkout solution), verzamelt Klarna verschillende persoonlijke gegevens van u. Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna kassa-oplossing te optimaliseren. Meer informatie over het gebruik van Klarna-cookies vindt u op de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Klarna op de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirekt

De aanbieder van deze betaaldienst is Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna "Paydirekt" genoemd). Wanneer u een betaling uitvoert via Paydirekt, verzamelt Paydirekt verschillende transactiegegevens en stuurt deze door naar de bank waarbij u bij Paydirekt bent geregistreerd. Naast de gegevens die nodig zijn voor de betaling, kan Paydirekt verdere gegevens verzamelen, zoals het afleveradres of individuele items in het winkelmandje als onderdeel van de transactieverwerking. Paydirekt authenticeert vervolgens de transactie met behulp van de authenticatieprocedure die voor dit doel bij de bank is opgeslagen. Het betalingsbedrag wordt vervolgens overgemaakt van uw rekening naar onze rekening. Noch wij, noch derden hebben toegang tot uw rekeninggegevens. Voor meer informatie over betalen met Paydirekt verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Paydirekt op: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Directe overschrijving

De aanbieder van deze betalingsservice is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "Sofort GmbH" genoemd). Met behulp van de procedure "Sofortüberweisung" ontvangen wij in realtime een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen wij onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen. Als u voor de betaalmethode "Sofortüberweisung" heeft gekozen, geeft u de PIN en een geldige TAN door aan Sofort GmbH, waarmee Sofort GmbH kan inloggen op uw online bankrekening. Na het inloggen controleert Sofort GmbH automatisch uw rekeningsaldo en voert de overschrijving naar ons uit met behulp van de door u doorgegeven TAN. Vervolgens stuurt Sofort GmbH ons onmiddellijk een bevestiging van de transactie. Na het inloggen worden ook uw omzet, de kredietlimiet van de debetstand en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi automatisch gecontroleerd. Naast de PIN en TAN worden ook de door u ingevoerde betalingsgegevens en uw persoonlijke gegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. Uw persoonlijke gegevens omvatten uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en alle andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen. Meer informatie over betalen met Sofortüberweisung vindt u op de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon betalen

De aanbieder van deze betalingsservice is Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Details over hoe er met jouw gegevens wordt omgegaan kun je vinden in het privacybeleid van Amazon Pay op de volgende link: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

Mollie

De aanbieder van deze betaalservice is Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Nederland (hierna te noemen "Mollie"). Met behulp van Mollie kunnen wij verschillende betaalmethoden integreren op onze website. Details zijn te vinden in het privacybeleid van Mollie: https://www.mollie.com/de/privacy.

PayOne

De aanbieder van deze betalingsdienst is PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main (hierna "PayOne" genoemd). Meer informatie vindt u in het privacybeleid van PayOne: https://www.payone.com/DE-de/datenschutz.

giropay

De aanbieder van deze betalingsdienst is paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 - 16, 60313 Frankfurt am Main (hierna te noemen "giropay").

Details zijn te vinden in het privacybeleid van giropay: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Unzer

De aanbieder van deze betalingsdienst is Unzer GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg (hierna "Unzer" genoemd).

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Unzer: https://www.unzer.com/de/datenschutz/.

CopeCart

De aanbieder van deze betaalservice is CopeCart GmbH, Ufnaustraße 10, 10553 Berlijn (hierna te noemen "CopeCart"). Details zijn te vinden in het privacybeleid van CopeCart: https://www.copecart.com/datenschutz/.

American Express

De aanbieder van deze betalingsdienst is American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna te noemen "American Express").

American Express kan gegevens overdragen aan haar moedermaatschappij in de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Binding Corporate Rules. Meer informatie vindt u hier: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

De aanbieder van deze betalingsdienst is Mastercard Europe SA, Tervurensesteenweg 198A, B-1410 Waterloo, België (hierna "Mastercard" genoemd).

Mastercard kan gegevens overdragen aan het moederbedrijf in de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Binding Corporate Rules van Mastercard. Meer informatie vindt u hier: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html en https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

De verstrekker van deze betalingsdienst is Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Verenigd Koninkrijk (hierna "VISA" genoemd).

Het Verenigd Koninkrijk wordt beschouwd als een veilig derde land onder de gegevensbeschermingswetgeving. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk een niveau van gegevensbescherming heeft dat overeenkomt met het niveau van gegevensbescherming in de Europese Unie.

VISA kan gegevens overdragen aan het moederbedrijf in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

Digistore24

Sommige van onze producten, diensten en inhoud worden aangeboden door Digistore24 als wederverkoper. De aanbieder en contractpartner is Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Straße 32 in 31139 Hildesheim. Als verantwoordelijke voor de verwerking legt Digistore24 GmbH in haar eigen privacybeleid vast welke gegevens Digistore24 opslaat en verwerkt wanneer deze website wordt opgeroepen. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Digistore24: https://www.digistore24.com/dataschutz.

Digistore24 WordPress plugin

De WordPress plugin biedt de mogelijkheid om verschillende Digistore24 diensten op je eigen website te integreren, bijvoorbeeld de social proof bubble, de affiliate advertentiemateriaal generator of andere tools.

Bij elke integratie worden niet-persoonlijke gegevens opnieuw geladen vanaf de Digistore24 server (bijvoorbeeld een Javascript bestand).

Tijdens dit herladen haalt uw webbrowser een webpagina op van de Digistore24 server. Onze server heeft geen invloed op de mate waarin uw webbrowser gegevens naar de Digistore24-server stuurt. Onze server zelf stuurt in deze context geen gegevens naar de Digistore24 server.

Digistore24 GmbH legt als verantwoordelijke voor de verwerking in zijn eigen privacybeleid vast welke gegevens Digistore24 opslaat en verwerkt wanneer deze website wordt opgeroepen. Het privacybeleid van Digistore24 vindt u hier: https://www.digistore24.com/dataschutz

Conversietools/winkelmandje

Digistore24 biedt de mogelijkheid om verschillende diensten op je eigen website te integreren via HTML en JavaScript codes, bijvoorbeeld de social proof bubble of het Digistore24 winkelmandje.

Bij elke integratie worden niet-persoonlijke gegevens opnieuw geladen vanaf de Digistore24 server (bijvoorbeeld een Javascript bestand).

Tijdens dit herladen haalt uw webbrowser een webpagina op van de Digistore24 server. Onze server heeft geen invloed op de mate waarin uw webbrowser gegevens naar de Digistore24-server stuurt. Onze server zelf stuurt in deze context geen gegevens naar de Digistore24 server.

Digistore24 GmbH legt als verantwoordelijke voor de verwerking in zijn eigen privacybeleid vast welke gegevens Digistore24 opslaat en verwerkt wanneer deze website wordt opgeroepen. Het privacybeleid van Digistore24 vindt u hier: https://www.digistore24.com/dataschutz

Promo links/inhoud links

Op deze website maken we gebruik van verschillende links naar aanbiedingen van Digistore24. Het doel van de links is om u te attenderen op producten die interessant voor u kunnen zijn.

Sommige van deze links zijn links naar het domein digistore24.com van het bedrijf Digistore24 GmbH.

Als u op een van de links klikt, roept u een website op de Digistore24-server op.

Onze server stuurt hierbij geen gegevens naar Digistore24, maar de gegevens worden - zoals bij elk websitebezoek - van uw webbrowser naar Digistore24 gestuurd. Wij hebben geen invloed op de mate waarin uw webbrowser gegevens aan Digistore24 doorgeeft.

Raadpleeg het privacybeleid van Digistore24 voor meer informatie over de omvang van Digistore24's gebruik van gegevens van websitebezoeken: https://www.digistore24.com/dataschutz

Affiliate reclamemateriaal generator

Met de affiliate reclamemateriaal generator kun je automatisch reclamemateriaal maken. Het biedt een invoerveld waarin u uw Digistore24 ID kunt invoeren. Hierdoor beschikt u over reclamemateriaal dat u kunt gebruiken om snel en eenvoudig reclame te maken voor producten en diensten.

In aanvulling op het bovenstaande zullen we, afhankelijk van je input, controleren of er een affiliate partnerschap bestaat. Raadpleeg het privacybeleid van Digistore24 voor meer informatie: https://www.digistore24.com/dataschutz

 1. Audio- en videoconferenties

Gegevensverwerking

We gebruiken onder andere online vergaderhulpmiddelen om met onze klanten te communiceren. De afzonderlijke tools die we gebruiken, staan hieronder vermeld. Als u met ons communiceert door middel van video- of audioconferentie via het internet, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt door ons en de aanbieder van het desbetreffende conferentieprogramma.

De conferentietools verzamelen alle gegevens die u verstrekt/invoert om de tools te gebruiken (e-mailadres en/of telefoonnummer). De conferentietools verwerken ook de duur van de conferentie, het begin en einde (tijd) van deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers en andere "contextuele informatie" in verband met het communicatieproces (metadata).

Bovendien verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van online communicatie. Hieronder vallen met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, type en versie van het besturingssysteem, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding.

Als er op een andere manier inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of verstrekt binnen de tool, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de aanbieder van de tool. Dergelijke inhoud omvat met name cloudopnames, chat-/onmiddellijke berichten, voicemails, geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die wordt gedeeld tijdens het gebruik van de service.

Houd er rekening mee dat we geen volledige controle hebben over de gegevensverwerking van de gebruikte tools. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Meer informatie over gegevensverwerking door de conferentietools is te vinden in het privacybeleid van de gebruikte tools, dat we onder deze tekst hebben vermeld.

Doel en rechtsgrondslag

De conferentietools worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR). Bovendien dient het gebruik van de tools de algemene vereenvoudiging en versnelling van de communicatie met ons of ons bedrijf (legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Als toestemming is gevraagd, worden de tools in kwestie gebruikt op basis van deze toestemming; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken met effect voor de toekomst.

Opslagduur

De gegevens die rechtstreeks door ons worden verzameld via de video- en vergadertools worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de beheerders van de conferentieprogramma's voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerders van de conferentieprogramma's.

Gebruikte conferentiehulpmiddelen

We gebruiken de volgende conferentiehulpmiddelen:

Zoom

We gebruiken Zoom. De aanbieder van deze dienst is Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, VS. Meer informatie over de verwerking van gegevens is te vinden in het privacybeleid van Zoom: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract (AVV) afgesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

ClickMeeting

Wij gebruiken ClickMeeting. De aanbieder is ClickMeeting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, met maatschappelijke zetel in ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk, Polen, ondernemingsnummer (KRS): 0000604194, btw-nummer (NIP): 5842747535. Meer informatie over de gegevensverwerking vindt u in het privacybeleid van ClickMeeting: https://clickmeeting.com/de/legal.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract (AVV) afgesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

TeamViewer

Wij gebruiken TeamViewer. De provider is TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen. Details over gegevensverwerking vindt u in het privacybeleid van TeamViewer: https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract (AVV) afgesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Skype voor bedrijven

We gebruiken Skype for Business. De provider is Skype Communications SARL, 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg. Meer informatie over gegevensverwerking vindt u in het privacybeleid van Skype: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract (AVV) afgesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

GoToMeeting

We gebruiken GoToMeeting. De provider is LogMeIn, Inc, 320 Summer Street Boston, MA 02210, VS. Details over gegevensverwerking zijn te vinden in het privacybeleid van GoToMeeting: https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://logmeincdn.azureedge.net/legal/lmi-customer-dpa-2020v1-de.pdf.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract (AVV) afgesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Microsoft Teams

We gebruiken Microsoft Teams. De provider is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Meer informatie over gegevensverwerking is te vinden in het privacybeleid van Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract (AVV) afgesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Google Hangouts

We gebruiken Google Hangouts. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Meer informatie over gegevensverwerking is te vinden in het privacybeleid van Google Hangouts: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract (AVV) afgesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Google Ontmoeten

Wij gebruiken Google Meet. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Details over gegevensverwerking zijn te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract (AVV) afgesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Webex

We maken gebruik van Webex. De aanbieder van deze dienst is Webex Communications Deutschland GmbH, Hansaallee 249 c/o Cisco Systems GmbH, 40549 Düsseldorf, Duitsland.

Het kan niet worden uitgesloten dat de gegevens die bij WebEx worden verwerkt, worden doorgegeven aan derde landen (bijv. de VS). Webex heeft Binding Corporate Rules (BCR) die zijn goedgekeurd door Nederlandse, Poolse, Spaanse en andere relevante Europese regelgevende instanties op het gebied van gegevensbescherming. Dit zijn bindende bedrijfsregels die interne gegevensoverdracht naar derde landen buiten de EU en EER legitimeren. Meer informatie vindt u hier: https://www.cisco.com/c/de_de/about/trust-center/data-protection-and-privacy-policy.html en https://konferenzen.telekom.de/fileadmin/Redaktion/conference/cisco-webex/Webex_Compliance_Deutsch_V1.0.pdf.

Details over gegevensverwerking zijn te vinden in het privacybeleid van Webex: https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract (AVV) afgesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

 1. Eigen diensten

Gegevens van sollicitanten verwerken

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, post of online sollicitatieformulier). Hierna informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Reikwijdte en doel van gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit noodzakelijk is voor de beslissing over het aangaan van een arbeidsrelatie. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG naar Duits recht (initiëren van een arbeidsrelatie), Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (algemene contractinitiatie) en - als u toestemming heeft gegeven - Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Uw persoonlijke gegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van § 26 BDSG en Art. 6 para. 1 lit. b GDPR ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn gegevens

Als we je geen baan kunnen aanbieden, je een baan afwijst of je sollicitatie intrekt, behouden we ons het recht voor om de door jou verstrekte gegevens te bewaren op basis van onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f GDPR) tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). Daarna worden de gegevens gewist en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. Het bewaren dient met name als bewijs in het geval van een juridisch geschil. Als duidelijk is dat de gegevens na afloop van de periode van 6 maanden nog nodig zijn (bijv. vanwege een dreigend of hangend rechtsgeschil), worden de gegevens pas gewist als het doel voor verdere opslag niet meer van toepassing is.

Gegevens kunnen ook langer worden bewaard als u toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 letter a GDPR) of als wettelijke bewaarplichten verwijdering in de weg staan.

OneDrive

We hebben OneDrive geïntegreerd op deze website. De provider is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS (hierna "OneDrive" genoemd).

Met OneDrive kunnen we een uploadgebied op onze website plaatsen waar je inhoud kunt uploaden. Wanneer u inhoud uploadt, wordt deze opgeslagen op de servers van OneDrive. Wanneer je onze website bezoekt, wordt er ook een verbinding met OneDrive tot stand gebracht zodat OneDrive kan herkennen dat je onze website hebt bezocht.

Het gebruik van OneDrive is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een betrouwbaar uploadgebied op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract (AVV) afgesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Google Drive

We hebben Google Drive geïntegreerd op deze website. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Drive kunnen we een uploadgebied op onze website plaatsen waar je inhoud kunt uploaden. Wanneer je inhoud uploadt, wordt deze opgeslagen op de servers van Google Drive. Wanneer je onze website bezoekt, wordt er ook een verbinding met Google Drive tot stand gebracht, zodat Google Drive kan herkennen dat je onze website hebt bezocht.

Het gebruik van Google Drive is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een betrouwbaar uploadgebied op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract (AVV) afgesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.